ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Αμάη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Θόδωρε Κολοκοτρώνη #1 του Σωκήρη Λυσίκατου . 

Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη .

«Να ισάσετε τσαι να στολίσετε το τόπο πφι ενεί ελευτερούκαμε.

Να μη γιουρίζετε τθου καφενέδε να δουθείτθε τθου σπουδέ νιούμου»Κομμάκι από τον όγο του Θόδωρου Κολοκοτρώνη τθα Πνύκα το 1838. ΕΜΕ ξεοστέγκουντε του θύνησε νάμου έδαρη πφι κχάμποσοι  είνι διαστρεβλούκχουντε ταν ιστορία νάμου .

Σούντα ένι έντεοι του γιορταί για του διακόσιοι χρόνου, να μη σι ποίνουμε για να σι ποίουμε, αλλά να ναθούνει νάμου μάθημα για να μη τσαι ποίνουμε τα ιίδα λάθη. Άμα πφουντέτσερε ένα κομμάκι από τα περατά (παλιά) έσι πφουντέχου ίσιε τσαι ιίδε με ένα από το ταχία .

( Γ. Σεφέρη ). 

Άτζε το όνουμα από τον Θόδερε Ορλώφ,( Ρώσε)πφι ατυχήτσε τθαν 

επανάσταση του 1770.Το όνουμα «Γέρου» διότσι από καμπτζί έκι γνωστσικό. 

Ό’κι νιουρίζου πρεσσά γράμματα, το ψαλτήρι, το Χτωήχι τσαι ο Μηναίο τα βιβλία πφι εσβαήε . Από το 1762 ως το 1806 εχάτσε 70 προγόνοι σι ούγειοι 28 από έτεοι, πρώτοι σι τσαδέφοι . 15 χρονού έκι τσιόατες Κρέφτα κάτου από το Μπαρμπιτσιώτα Ζαχαριά . Με το βαθημό του Ταγματάρχη περετήτσε τον Αγγλικό στρατέ. Έκι έχου αετήσοι εψιλοί, κυκνοί τσhίχε πφι έκι μπέχου με τα περικεφαλαία σι.

Α  μάχη τθο Βαλτέτσι Αμάη 1821, τσαι α μάχη τα Γράνα Άγουστε1821,

Εδενάνει ταν καπατσοσύνα σι τσαι εξυπνάδα σι .Έκι έχου καλοί σκέσε με του Τσακώνοι τσαι έκι εχκιμού πρεσσιού το Μανώλη Ντούνια  από το Πραστέ για ούγειε έκι αού . Άτςhωπο πονηρέ τσαι Θαρραλέο…

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι. Έμε κιμούντε τουρ ήρωε νάμου 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

………………….

Να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο που εμείς ελευθερώσαμε. 

 Να μην γυρίζετε στα καφενεία να δοθείτε τις σπουδές σας. 

 κομμάτι από την ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα το 1838.  Αναμοχλούμε τις θύμισες μας τώρα που κάμποσοι  διαστρεβλώνουν την ιστορία μας. Αρκεί αυτές οι γιορτές για τα 200 χρόνια να μην τις κάνουμε για να τις κάνουμε αλλά να μας γίνουν μάθημα για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Σβήνοντας ένα κομμάτι του παρελθόντος  σβήνεις ένα αντίστοιχο του μέλλοντος.Γ. Σεφέρης 

Πήρε το όνομά του από τον Θεόδωρο Ορλώφ, Ρώσο που ατύχησε στην επανάσταση του 1770. Το όνομα Γέρος διότι από παιδί ήταν γνωστικός. Δεν ήξερε πολλά γράμματα. Το ψαλτήρι το χτωήχι και ο  Μηναίος τα βιβλία που διάβασε. 

 Από το 1762 ως το 1806 έχασε 70 προγόνους του από τους οποίους 28 πρώτα εξαδέρφια. Από  15 ετών κλέφτης κάτω από τον Μπαρμπιτσιώτη  Ζαχαρία . Με το βαθμό του ταγματάρχη υπηρέτησε τον Αγγλικό στρατό. Είχε αετήσια μάτια, πυκνό τρίχωμα στο κεφάλι που το σκέπαζε η  περικεφαλαία του.μ

 Η μάχη στο Βαλτέτσι Μάιο του 1821 και η μάχη στην Γράνα Αύγουστος 1821, έδειξαν την ικανότητα του και την εξυπνάδα του. Είχε καλές σχέσεις με τους Τσακώνους και εκτιμούσε πολύ τον Μανώλη Ντούνια από τον Πραστό, για τον οποίον έλεγε :

«Ανήρ πονηρίας και θάρρους»

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι. Τιμούμε τους ήρωες μας 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *