ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Στηρίξετε τα καμπτζία νάμου : Μπράβο Όλγα … 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Όλγα .

 Σάμπα τσαι Τσιουρακά 16–17 του Αουνάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #77 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Όρπα χουρίαει νάμου . Γουναίτσε, καμπτζιούλια τσαι αρρώστοι από τα σhοβά μερία τσαι ατσοίποι με καμπτζία τάνου από δεκατσhεί χρονού ταν, ίσιε μερία . Ένι θυνικχουμένα ένα Γερμανέ κατσατέ ταν τάνου μερία τα σκά, σ’ένα γραφείε,ούγειε να μου έκι χουρίζου . Εζού με το καμπτζιούλι μι εζάκαμε τα σhοβά  μερία . Να μου εβαλήκαει σ’ένα χούρισμα πφι έκι ορούντα το Σταθιμό . Όγο του ότσι έκι πρεσσέ κόσμο τάσου τθο χούρισμα , κατθήκα το καμπτζί μι τάνου σε ένα ντουλάπι . Τουρ ατςhοίποι σε μπαλήκαει από τον κίσου πόρε τσαι σ’ αμπαήαει τθο σhηνί του Καπή… Ενεί εκλείκαει νάμου τάσου τσαι όσα ούρα έμαει κλειστοί, ούτε πφι έμαει νιουρίζουντε το τσι έκι γινούμενε. Τάτσου ήγκιαει δέσουντα όα . Βαλήκαει κχάρα τσαι τθο κατούγι του σκολείού. Κατςhούκαμε του πόρου τσαι μπαήκαμε . Κχάμποσοι ασπηδήκαει από τα παναϊθούρια, όπφουρ α Αγλαΐα του Κόντη . Εζού με το καμπτζιούλι μι αραμάκαμε με του τελευταίοι .

Ότσι μπαήκαμε τάτσου , ενεί οι ατςhιτέροι επέκαμε να δούμε κατά κάτου να γλυτούμε …

Υγεία τσαι αγάκη θιλενάδε τσαι θίλοι …..

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Εκεί μας χώρισαν. Γυναίκες, παιδιά και άρρωστους από από την αριστερή μεριά και άντρες με παιδιά πάνω από 13 ετών στην δεξιά μεριά. Θυμάμαι ένα Γερμανό, καθισμένο στο πάνω μέρος της σκάλας σε ένα γραφείο, ο οποίος μας χώριζε. Εγώ με το παιδάκι μου πήγαμε στην αριστερή μεριά. Μας έβαλαν μέσα σε ένα δωμάτιο που έβλεπε το σταθμό. Λόγω του ότι ήταν πολύς κόσμος μέσα στο δωμάτιο τοποθέτησα το παιδί μου πάνω σε ένα ντουλάπι.  Τους άντρες τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα και τους ανέβασαν στο λόφο του ΚΑΠΗ. Εμάς μας έκλεισαν μέσα και όση ώρα ήμασταν κλειστές ούτε που γνωρίζαμε το τι γινόταν.  Έξω έκαιγαν όλα. Έβαλαν φωτιά και στο υπόγειο του σχολείου. Σπάσαμε τις πόρτες και βγήκαμε.Μερικές πήδησαν από τα παράθυρα, όπως η Αγλαΐα του Κόντη. Εγώ με το παιδάκι μου παραμείναμε με τους τελευταίους. Όταν βγήκαμε έξω εμείς οι  μεγαλύτερες είπαμε να πάμε προς τα κάτω να γλιτώσουμε.

……….Υγεία και αγάπη φιλενάδες και φίλοι ….

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *