ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 14–15 του Νοέμπρη2020 : Α Τσακωνοπαρέα .

 

Α Αγία Σοϊθία #3 του καθηγητή Σωκήρη Λυσίκατου. 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Το τρίτε τσαι τελευταίο κομμάκι..

Ο ‘νι πρέπουντα όμως να βεβηλουθούνει μαειδέ τα ιερά μαειδέ τα όσια ..

«Απολύετε όγο τθα Φρατζιά να μόλωει τςhία παπόρια 

Το ένα να νάρει το Σταυρέ τσαι τ’άλλιου το ‘Βατζέλιε

Το τςhίτε τσαι το πιο καλέ ταν Άγιε τράπεζα νάμου 

Οι Κούνοι μη νι άρωει τσαι νι νι μαγαρίσωει»

Τθο νιάμα του Αρχάγγελου ταράτθε α Δέσποινα δακρύαει οι εικόνε

Τσαι οναρχάτζελλε ένι παρηγορού τα τσυρά Δέσποινα . 

«Σώπασε τσυρά Δέσποινα τσαι μη πρεσιουδακρύζερε

Κίσου με χρόνοι με τσαιροί κίσου δικά νάμου θα ‘νι»

Πρεσσά τα τραγούϊδα πφι είνι νιούντε για το χκίσιμο του Αγίου. 

«Τα νιούτθα τα μπιρμπίλια ντι ‘κάναει ταν αυλή μι … 

……πφι εζέβαει το Κωσταγκή μαζί με το βουβάλι 

Να κουβαλήωει τα μάρμαρα από το Ριζοβούνι 

Να χκίσωει ταν Αγίε Σοϊθία το μέγα μοναστσήρι 

Με τετρακόσια σήμαντρα με ‘ξήντα δύου κχαμπάνε

Να ντήνωει τθο Μοριά να νίνοντε τθα Πόλη . 

Ο ‘με πορούντε να ξέρουμε τσι θα ναϊΘεί με ταν Αγιά Σοϊθία τσαι άν γκρενιστούνει τα σκέϊδα του Ερντογάν . Όμως το σεκλέκι έγκεινη ποίντα νάμου ένι να μόλουμε τα συγκά νάμου τσαι να τθάμε από το λήθαργο ταρ αμνησία πφι νάμου ένι έχου κιατθέ με τα σήριαλ «Σουλειμάν» να μη λησμονήνουμε ταν ιστορία νάμου για να μην βάτσουμε τσαι άλλοι ζατοί πατρίδε. Κακοιε έκι έχου πετέ :»Λαοί πφι είνι λησμονούντε ταν ιστορία σου είνι υποχρεουτοί να νι ξαναγράψωει» .τσαι κατά τον Ευρυπίδη: 

«Ευτυχιστέ ένι έντενη πφι ένι θυμούμενε κα ταν ιστορία : όλβιος εστί της ιστορίας έσχεν μάθησιν»

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Έμε  ευχαριστούντε πρεσσιού τον τσύριε Λυσίκατε για έγκεινη το όμορφο ιστορικό κομμάκι.. 

Ο Θεό να νι έχει κα για να γράψει νάμου τσαι άβα πρεσσά 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Το ακριβές κείμενο του καθηγητή Λυσίκατου. 

 

Δεν πρέπει όμως να βεβηλωθούν τα ιερά και όσια: 

«Μόν’ στείλτε λόγο στην Φραγκιά να ‘ρθούν τρία καράβια .

Τό ‘να να πάρει το σταυρό και τ’άλλο το Βαγγέλιο. 

 Το τρίτο το καλύτερο την Αγία τράπεζα μας, 

 μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν»

 Στο άκουσμα του αρχαγγέλου ταράζεται και η Παναγία. Εδάκρυσαν οι εικόνες. Ο αρχάγγελος παρηγορεί την Παναγία: 

«Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυ δακρύζεις,

 πάλε με χρόνια με καιρούς, πάλε δικά μας θα  ‘ναι . 

Πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια μιλάνε επίσης για την Αγία Σοφία, το κτίσιμο της και την ανοικοδόμηση της:

Απόψε τα μπιρμπίλια σου( παιδιά σου) ήρθανε στην αυλή μου… 

… πως ζέψανε τον Κωσταντή μαζί με το Βουβάλι,

να κουβαλήσουν μάρμαρα από το ριζοβούνι 

να κτίσουν την Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι.

 Ένα άλλο τραγούδι «η Πέτροκαλαματιανούλα»  λέει μεταξύ άλλων:

… Εγώ το χώμα το ‘θελα και το νερό το θέλω, 

να χτίσω την Αγιά Σοφιά το μέγα μοναστήρι 

με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες 

να  βαρούνε στο Μοριά , ν’ ακούγονται στην Πόλη». 

Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα εξελιχθεί η θλιβερή ιστορία με την Αγιά Σοφιά, αν θα ανατραπούν τα σχέδια του σουλτάνου Ερντογάν. 

Ομως, η θλιβερή αυτή ιστορία ίσως μας κάνει να συνέλθουμελίγο από τον λήθαργο της ιστορικής αμνησίας, που μας έχει πιάσει με τα γλυκανάλατα σήριαλ τύπου «Σουλεϊμάν» για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας και για να μη θρηνήσουμε κι άλλες χαμένες πατρίδες. 

 Κάποιος μεγάλος είχε πείνα: «Λαοί που ξεχνάνε την ιστορία τους, είναι υποχρεωμένοι να την επαναλάβουν». Και κατά τον Ευριπίδη: «Ευτυχής είναι αυτός που θυμάται καλά την ιστορία:  

«όλβιος εστί της ιστορίας έσχεν μάθησιν»

Καλο ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο

Λυσίκατο γι αυτό το όμορφο ιστορικό κομμάτι . 

Ο Θεός να τον έχει καλά για να μας γράψει και άλλα πολλά 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *