ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 13–14 του Νοέμπρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #10 από το βιβλίε:   ΚΟΥΗΤΕ ( Κραυγή) 

Α συνέχεια από τα μαρτυρία ταρ Ελένη Κολλιοπούλου

 Διαστευή από τον Πάνο Μαρνέρη.

Το Σάμπα εϊδατάνει να ξεκχακχούτσωει του 3 τραυμακιστοί Γερμανοί από τα μάχη, ούγειοι σε σκωτούκαει οι αντάρτοι. 

Σαν ξεκχαχκχούτθαει , οράκαει ότσι ήγκιαει κατακουμουτσιαστοί τσαι διπρουτοί με μαντινέλε . Έγκεινη έκι : Ενάτθαει Θερία . Τσαι πάλι εϊδατάνει να σιάξωει 3 κάσε, το παπά τσαι όλε το κόσμο να μαζουτθούνει για ταν κηδεία . Το νεκροταφείε γιομήτσε κόσμο τσαι κχακχούτθαει κίσου με κιμέ. 

Όλοι κλειστοί τάσου ύστερα απο του τέσσερι α ούρα τσαι 

γκανένα μη φύτσει,μόνιου να παρήτθωει , ματαϊδατάνει . Πρεσσοί ατςhοίποι ούγειοι ήγκιαει φυτθοί γιουρήαει, διότσι ήγκιαει τσhίτουντε για τουρ οικογένειε σου . 

Τα Τσιουρακά τα σύνταχα μαζούκαει όα τα ζωντανά απο τα μαντρία τσαι τα μανάρια ακόνη, τσαι σε σταυλιάνει σ’ένα αγκατητέ μέρη του Στάϊθη Ζαχλωρίτα .  Σε Θύκαει όα τσαι σε ποτσούκαει άβα τθα βαγόνια του οδοντοτού τσαι άβα τθα φορτηγά σου. Ολάτσερε α μηχανοτσίνητε δένανη άτζε τα πορία του γιουρισμό  για Πάτρα . 

Ο υζέ μι ο Σπήλιο μαθήτσε ότσι ο Γερμανέ διοιτσητή πέτσε το πρόεδρε ότσι ως ταν άβα μέρα άκια όλοι να ήγκιαει φύντε για  τα βάση σου . Τα νιούτθα νιάκα αντάρα, τςhαχήματα φωνέ, θράβαλε πρεσσέ . 

Μισοκιουφτά πφ’έμα οράκα ένα όνειρε ότσι τάχα μι κούνοι λυσατοί ήγκιαει τραβήντουντε το Τάκη μι τσαι το Σπήλιο μι από του τσιουφάλε.. Ο άτςhωπο μι πέτσε ότσι έκι από το φόβο όλε ταρ εβδημά, αλλά τσαι ετήνε πέτσε ότσι άκια να ξημερούει κουβάνα αμέρατσαι ότσι εκάνε α ούρα να μετςhηθούμε με τα μοίρα νάμου.

 

Να έμε κα, με μπόλικο υγεία   μονοιαστοί τσαι αγακητοί. 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

……..

Το Σάββατο διέταξαν να ξεχώσουν τους τρεις τραυματισμένους απο την μάχη της Κριπίνης Γερμανούς.  Τους αποτελείωσαν οι  αντάρτες. Οταν ξεχώθηκαν είδαν ότι ήταν κατακομματιασμένοι και διπλωμένοι με λινάτσες.  Αυτό ήταν έγιναν θηρία.Και πάλι διέταξαν να φτιαχτούν τρία φέρετρα,τον παπά και όλο τον κόσμο να μαζευτούν στην κηδεία. Το νεκροταφείο γέμισε κόσμο και ξανά θάφτηκαν με τιμές.

Όλοι κλεισμένοι μέσα ύστερα από τις τέσσερις η ώρα το απόγευμα κανένας να μη φύγει μόνο να έρχονται  διέταξαν και πάλι. Πολλοί άντρες οι οποίοι είχαν φύγει ξαναγύρισαν διότι ανησυχούσαν για τις οικογένειές τους. Την Κυριακή το πρωί μάζεψαν όλα τα ζώα από τις  στάνες και από τα σπίτια τα (μανάρια)  τα σταύλιασαν σε ένα μέρος φραγμένο του Στάθη του Ζαχλωρίτη.  Τα έσφαξαν όλα και τα φόρτωσαν άλλα σε βαγόνια του οδοντωτού και άλλα στα φορτηγά τους.  Ολόκληρη η μηχανοκίνητη δύναμη πήρε τον δρόμο του γυρισμού για την Πάτρα.  Ο γιος μου ο Σπήλιος έμαθε ότι ο Γερμανός διοικητής είπε στον πρόεδρο ότι την άλλη μέρα όλοι θα έφευγαν για τη βάση τους.  Την νύχτα άκουσα αντάρα τρεξίματα φωνές και πολύ θόρυβο. Μισοκοιμισμένη που ήμουν είδα όνειρο ότι τάχα μου σκυλιά μαύρα και λυσσασμένα τράβαγαν τον Τάκη μου και τον Σπήλιο μου από τα κεφάλια. Ο  άντρας μου, μου είπε ότι ήταν από τον φόβο όλης της εβδομάδος, αλλά και εκείνος είπε ότι θα ξημέρωνε μαύρη μέρα και  πως ήρθε η ώρα να μετρηθούμε με την μοίρα….. 

Να είμαστε καλά με μπόλικη υγεία μονοιασμένοι και αγαπημένοι.. 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *