ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 13–14 του Μάτζη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα 

Ορεινέ Κορακοβούνι : Του Πάνου Μαρνέρη 

Το χωριουδάτσι «Ορεινέ Κορακοβούνι» εχκίστε από τσι καταστρέφτε το παλαιό Κορακοβούνι το 1687 από του Τούρτσοι. 

Το παλιέ Κορακοβούνι έκι συνοικισμό χκιστέ σχεδόν ανάμεσα Παλιόχωρα τσαι Πραστέ . Καταστρέφτε τότθε τσαι  : ο Πραστέ, Γαστένιτσα , Άγιε Γιάννη τσαι α Μελιγού . Εχκίστε λοιπόν τθα τοποθεσία πφι ένι σάμερε τσαι επι Τουρκοιρατίας έκι ανήκουντα τθο βιλαέτι του Άγιου Πέτρου . Το 1699  σύμφωνα με Ενεκικά επιγραφή το χωριουδάτσι έκι έχουντα δύου Αγίουνε τσαι δύου παπάδε . Το 18ε τσαι 19ε αιώνα , ίγκιαει ποίντε εμπόριε με του Σπέτσε, Ύδρα, Κωστσντινούπολη τσαι Οδησσό.  Το 1750–1775 εδράε ο Κρέφτα  Γιώργο Λεβέγκη ούγειε έκι παππού του Φιλικού τσαι Πρωτοπαλλήκαρε του Κωσταγκή Κολοκοτρώνη . 

Άμα τσαι ιδρύτθε α Φιλικά εταιρία  ο Γιώργο Λεβέγκη,εγκονέ του Κρέφτα ( 1790– 1845), νι εμυήτθε τσαι μαζί σι οι πλέτεροι Κορακοβουνίτοι . Αβήκαει πρεσοί μέρη τθαν επανάσταση του 21 τσαι διακρίτθαει τθου μάχε : Δολιανά, Βέρβενα,τσαι Τρίπολη. 

Βορειοανατολικά από το Ορεινέ Κορακοβούνι γιούρε το ενάμισιου χιλιόμετρε  ένι το Μεσαιωνικό  Κάστρη τα Αρτίτσαινα . 

Το Παράδοξε  ένι ότσι: Το Κορακοβούνι  ένι ερικχούμενε το τσέντρη τα Τσακωνιά, δίπα σχεδόν από τα Παλιόχωρα, αλλά ο ‘νι Τσακωνοχώρι……

Μιτσή πφι έμα,έμα  ζατέ πρεσσοί βολαί . Έκι κοντά τθο Τσhουσία τα Παλιόχωρα τσαι έμαει αλέσουντε το φαέ τθού υβατόμυλοι ( νερόμυλοι) σι … 

Καλε ξημέρουμα Θιλενάδε τσαι Θίλοι,υγεία τσαι ονείρατα γλυκά..

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………………….

Το χωριό, ορεινό Κορακοβούνι, χτίστηκε αφού καταστράφηκε το παλαιό Καρακοβουνί το 1687 από τους Τούρκους.  

το παλαιό Καρακοβούνι ήταν συνοικισμός χτισμένος ανάμεσα Παλιόχωρα και Πραστό . Τότε καταστράφηκε ο Πραστός,  η Καστάνιτσα, ο Άγιος Γιάννη και η Μελιγού. Εκτίςτηκε  λοιπόν στην τοποθεσία που είναι σήμερα και επί τουρκοκρατίας ανήκε στο βιλαέτι του Αγίου Πέτρου.  Το 1699 σύμφωνα με Ενετική  επιγραφή το χωριουδάκι είχε δύο εκκλησίες και δύο παπάδες. Τον 18ο και 19ο αιώνα έκαναν εμπόριο με την Σπέτσες Ύδρα Κωσταντινούπολη και Οδησσό.Το 1750–1775 έδρασε ο κλέφτης Γιώργος Λεβέντης ο οποίος ήταν  παππούς του φιλικού, και πρωτοπαλίκαρό του Κωσταντή Κολοκοτρώνη. Όταν  ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία  ο Γιώργος Λεβέντης, εγγονός του Κλέφτη ( 1790–1845), την μυήθηκε και μαζί του οι περισσότεροι Κορακοβουνίτες .Έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 21 και διακρίθηκαν στις μάχες : Δολιανών, Βερβένων και Τρίπολης. Βορειανατολικά από το ορεινό Κορακοβούνι, γύρω στο ενάμιση χιλιόμετρο, είναι το μεσαιωνικό κάστρο της Αρτίκαινας. 

Το παράδοξο είναι ότι το Κορακοβούνι  βρίσκεται  στο κέντρο της Τσακωνιάς, δίπλα σχεδόν από την Παλιόχωρα αλλά δεν είναι Τσακωνοχώρι . 

Μικρός είχα πάει πολλές φορές. Ήταν πολύ κοντά στον Τσουμιά της Παλιόχωρας και  αλέθαμε  το στάρι στους  νερόμυλους  του.. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, υγεία και όνειρα γλυκά . 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 13–14 του Μάτζη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα 

Ορεινέ Κορακοβούνι : Του Πάνου Μαρνέρη 

Το χωριουδάτσι «Ορεινέ Κορακοβούνι» εχκίστε από τσι καταστρέφτε το παλαιό Κορακοβούνι το 1687 από του Τούρτσοι. 

Το παλιέ Κορακοβούνι έκι συνοικισμό χκιστέ σχεδόν ανάμεσα Παλιόχωρα τσαι Πραστέ . Καταστρέφτε τότθε τσαι  : ο Πραστέ, Γαστένιτσα , Άγιε Γιάννη τσαι α Μελιγού . Εχκίστε λοιπόν τθα τοποθεσία πφι ένι σάμερε τσαι επι Τουρκοιρατίας έκι ανήκουντα τθο βιλαέτι του Άγιου Πέτρου . Το 1699  σύμφωνα με Ενεκικά επιγραφή το χωριουδάτσι έκι έχουντα δύου Αγίουνε τσαι δύου παπάδε . Το 18ε τσαι 19ε αιώνα , ίγκιαει ποίντε εμπόριε με του Σπέτσε, Ύδρα, Κωστσντινούπολη τσαι Οδησσό.  Το 1750–1775 εδράε ο Κρέφτα  Γιώργο Λεβέγκη ούγειε έκι παππού του Φιλικού τσαι Πρωτοπαλλήκαρε του Κωσταγκή Κολοκοτρώνη . 

Άμα τσαι ιδρύτθε α Φιλικά εταιρία  ο Γιώργο Λεβέγκη,εγκονέ του Κρέφτα ( 1790– 1845), νι εμυήτθε τσαι μαζί σι οι πλέτεροι Κορακοβουνίτοι . Αβήκαει πρεσοί μέρη τθαν επανάσταση του 21 τσαι διακρίτθαει τθου μάχε : Δολιανά, Βέρβενα,τσαι Τρίπολη. 

Βορειοανατολικά από το Ορεινέ Κορακοβούνι γιούρε το ενάμισιου χιλιόμετρε  ένι το Μεσαιωνικό  Κάστρη τα Αρτίτσαινα . 

Το Παράδοξε  ένι ότσι: Το Κορακοβούνι  ένι ερικχούμενε το τσέντρη τα Τσακωνιά, δίπα σχεδόν από τα Παλιόχωρα, αλλά ο ‘νι Τσακωνοχώρι……

Μιτσή πφι έμα,έμα  ζατέ πρεσσοί βολαί . Έκι κοντά τθο Τσhουσία τα Παλιόχωρα τσαι έμαει αλέσουντε το φαέ τθού υβατόμυλοι ( νερόμυλοι) σι … 

Καλε ξημέρουμα Θιλενάδε τσαι Θίλοι,υγεία τσαι ονείρατα γλυκά..

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………………….

Το χωριό, ορεινό Κορακοβούνι, χτίστηκε αφού καταστράφηκε το παλαιό Καρακοβουνί το 1687 από τους Τούρκους.  

το παλαιό Καρακοβούνι ήταν συνοικισμός χτισμένος ανάμεσα Παλιόχωρα και Πραστό . Τότε καταστράφηκε ο Πραστός,  η Καστάνιτσα, ο Άγιος Γιάννη και η Μελιγού. Εκτίςτηκε  λοιπόν στην τοποθεσία που είναι σήμερα και επί τουρκοκρατίας ανήκε στο βιλαέτι του Αγίου Πέτρου.  Το 1699 σύμφωνα με Ενετική  επιγραφή το χωριουδάκι είχε δύο εκκλησίες και δύο παπάδες. Τον 18ο και 19ο αιώνα έκαναν εμπόριο με την Σπέτσες Ύδρα Κωσταντινούπολη και Οδησσό.Το 1750–1775 έδρασε ο κλέφτης Γιώργος Λεβέντης ο οποίος ήταν  παππούς του φιλικού, και πρωτοπαλίκαρό του Κωσταντή Κολοκοτρώνη. Όταν  ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία  ο Γιώργος Λεβέντης, εγγονός του Κλέφτη ( 1790–1845), την μυήθηκε και μαζί του οι περισσότεροι Κορακοβουνίτες .Έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 21 και διακρίθηκαν στις μάχες : Δολιανών, Βερβένων και Τρίπολης. Βορειανατολικά από το ορεινό Κορακοβούνι, γύρω στο ενάμιση χιλιόμετρο, είναι το μεσαιωνικό κάστρο της Αρτίκαινας. 

Το παράδοξο είναι ότι το Κορακοβούνι  βρίσκεται  στο κέντρο της Τσακωνιάς, δίπλα σχεδόν από την Παλιόχωρα αλλά δεν είναι Τσακωνοχώρι . 

Μικρός είχα πάει πολλές φορές. Ήταν πολύ κοντά στον Τσουμιά της Παλιόχωρας και  αλέθαμε  το στάρι στους  νερόμυλους  του.. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, υγεία και όνειρα γλυκά . 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *