ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Παράστσι 7 του Δετσέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο : το μουάρι του Παπάγιωργα . 

Την επομενη χρονια Νηκολας Ν. Γκουβουσης κατηκος Τηρου

 ο οπιος ηταναι Αυτοπτης Μαρτηρας εκαναμαι  μηα  επητροπη, ταμηας Νηκολας Ν . Γκουβουσης παπας Τιανταφιλος Γ .

Γκουβουσης Αναστασηος Ι . Πολητης και Αθανασηος  Κοστο

Κηριακου όλη κατηκη  Τηρου και εβγήκαμαι να κανουμε 

ερανο ότι ηχε ευχαριστηση ο καθενας . Κατά διναμη εδοσαι

 ο κοσμος και οταν φτασαμαι στο σπιτι του Παπαγηοργα και 

ηχε και γιο παπα οπιος ήχοι  δοσι το λόγο του Να την ηκοδομηση 

και αρχισε να ψαχνεται και εβγαλε ένα 10 χαρτηνο και εγο του απαντησα οτι εση ηπες οτη θα την ηκοδομησης μονοσου. 

Αν θαιλο να το παρω αληος θα το χασο και μαιτα το ζήτησα το μουλάρι για να φορτοσουμε αυτα που εδιναι ο κοσμος

 και απαντησε οτη το μουλαρι το έχη αμοληση να βοσκηση 

κα αρνηθηκαι . Την επομαινη Μερα απο το μεσα χοριω του 

 Τηρου που απέχη περηπου 3 χηληωμετρα να κηνηση  

το μουλαρι του αυτό που γλιτοσαι την προτη βολα αυτη τη 

διαδρομη και να παη μεσα στη θαλασα στο βαθος και 

πνηγικε και εκανε η Αγια Βαρβαρα το Μεγαλο θαμα του 

και ηναι και το τελευταίω θάμα …… 

………………………………………………………………

Ταν άβα  χρονία ο Νικόα του Νιτσήτα του Γκουβύση κάκοικο Τερού ο οποίε έκει  μάρτυρα , εμπήτσε με 2-3 άλλοι νία επιτροπή . Ταμία Νικόα Γκουβούση . Ο παπα Τριαντάφυλε Γιώργου Γκουβούση , ο Αναστάση του Γιάννη του Πολίτα τσαί ο Θανάση του Κώστα του Τσυριάκου ,όλοι κάκοιτσοι Τερού εμπαήκαμε να ποίουμε έρανε ,ότσι έκει Θέου ο κάθε ένα , έλκει δίου . Το κατά δένανη εδούτσε ο κόσμο τσαι τσαι άμα τσαι εσούκαμε τα τσέα του Παπάγιωργα , οποίε έκει έχου τσαι υζέ παπά ,τσαι έκει έχου δουτέ όρκο ότσι άκει να νι χκίσει  μοναχό σι αρχινήε να ψαφήνεται. Εμπαλήτσε ένα χάρκινε δεκάρικο τσαι τότθε εζού νι επέκα . Εκιού έσα έχου πετέ ότσι άκει να νι χκίσερε μοναχό ντι 

—Άμα έσει Θέου άρε νι αλλίου θα νι χάρε τσαι έκεινη . Μετά νιε κχαρά το  μουάρι  να ποτσούμε έταει πφι έκει δίου ο κόσμο , μ’ απογήτθε ότσι το μουάρι νι έκει έχου τσαφητέ να νεμαϊθεί τσαι μι νι αρνήτθε . 

Ταν άβα μέρα από το τάσου Τερέ , πφι έκει τςhία χιλιόμετρα μακρύα , 

ετσινήτσε το μουάρι σοι , έκεινη πφι έκει γλυτουτέ από τα πολυμπρία , εμπήτσε όα τα πορία από μοναχό σοι , εζάτσε τα βαθεία τα θαασσέ τσαι επρίτθε … Εμπήτσε α Άγια Βαρβάρα το  ατσhέ Θάμα σοι  τσαι ένει το τελευταίο θάμα ……..

….Καλε ξημέρουμα τα Τσακωνιά τσαι σε όλε το κόσμο  ……. 

…..Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι νι είνει καούντε οι αμέρε …… 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *