ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Πέφτα 17 του Γενάρη 2019 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ .

 Τσακώνικα με το Πάνο . Αίσωπο #27 

Είνει θέντε να αλήνωει ότσι ο Θεό εφκειάτσε (εσιάε , επράε )   μπρούτερα  τον άντρωπο τσαι απέ ,  τα Ζώα . Σε ένα από τα ζώα  εδούτσε δένανη , το άλλιου να δρανήντει , το άλλιου φτερά για να πετήνει  . Ο άντρωπο όπφουρ έκει στέκου γυμνέ σε νία άκρα τσαι έκει ορού όα ένταει νιε κακοκάνε τσε με παράπονε έπέτσε τθο Θεό . Ενίου με αφήτσερε έτρου γυμνέ , δίχως τσίπτα το ξεχουριστέ γκανένα ξεχουριστέ χάρισμα 

Ο Δία άμα τσαι  νι ενιάτσε  απογήτθε : Σε ετίου εδούκα το καλλίτερε τσαι ατςhίτερε από όα  . Ντ’ εδούκα τα λογιτσή  , ούγειε  ένει ποιό ογλήγορε από τα ογλήγορα τσαι ποιο δενατά από τα δενατά . 

Τότθε ο άντρωπο εκαταβήτσε ότσι πράματις έκει έχου το καλλίτερε τσαι το ατσhίτερε χάρισμα τσαι αφού ασπάστε ,επροστσυνήτσε,  ευχαριστήτσιε το Δία  , εφύτζε. 

Ο μύθο ένει Θέου να να μου αλεί ότσι : Ο άντρωπο ένει προιτσιστέ με το ακριβούτερε τσαι ατςhίτερε χάρισμα , τα λογιτσή , οριστοί ου ‘νει καταβαίντε νει τσα γιάκεινη είνει φτονούντε ως τσαι τα ζώα …….

Καλε ξημέρουμα … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

———————————————————————————

θέλουν  να λένε  ότι ο Θεός έπλασε πρώτα τον άνθρωπο και μετά τα ζώα . Σε ένα από τα ζώα έδωσε το χάρισμα της δύναμης ,στο άλλο να τρέχει πολύ γρήγορα και σε άλλο φτερά για να πετάει .  Ο άνθρωπος όπως καθόταν σε μια  άκρη γυμνός και έβλεπε όλα αυτά του κακοφάνηκε και με παράπονο είπε στο Θεό . Εμένα με άφησες έτσι γυμνό , δίχως κανένα  ξεχωριστό χάρισμα . 

Ο Δίας μόλις το άκουσε του αποκρίθηκε : 

Εσένα σου έδωσα το καλλίτερο και το μεγαλύτερο από όλα .Σου έδωσα την λογική , η οποία είναι πιο γρήγορη από τα γρήγορα  και πιο δυνατή από τα δυνατά . Τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι πραγματικά είχε το καλλίτερο και το μεγαλύτερο χάρισμα  και αφού ασπάστηκε , προσκύνησε , ευχαρίστησε το Δία και έφυγε . 

Ο μύθος θέλει να μας πει ότι : Ο  άνθρωπος είναι προικισμένος με το  ακριβότερο και μεγαλύτερο χάρισμα , της λογική . Ορισμένοι δεν το καταλαβαίνουν και γι αυτό ζηλεύουν ως και τα ζώα . 

Καλ ξημέρωμα …….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *