ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .

Το σέρι, το αώνημα , το λιχίνισμα , το κουβάλημα , όα για αποθήκευση . Τα άχουρα τουρ εμποτσοί , ο σανέ τα πατάρια , τσε ο φαέ του κασέλε .
Το μάζουμα τουρ ελήε για να μπαεί το βογητέ το Άι , έκει τσινούντα με τα χαμόγια το χεινόπωρε . Ως το Φλεβάρη είγκιαει ασχοληκχουμένοι με τουρ ελήε τσε το Άι τα χρονία .
Τα άϊδα σταμνία έκει πρέπουντα να γιομήσουει με φρέσκο Άι τσε α μούργα απο το παληέ , άκει να ναθεί σαπούνι ..
Όποιερ έκει έχου άμπελε, έκει μπάνου τσε το κρασί τα χρονία .
Οι πλέτεροι όμως είγκιαει αγοράντε το κρασί……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Εκοκιάε τσε α Πέφτα , να προσέχετε το κρέφτα.

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *