ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΠΕΦΤΑ 30 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .
Ετελειούτσε τσε έντενη ο μήνα κοντογούντα του Χριστού

Με του πρώτοι βροχάδε είγκιαει ποίντε του Σεμπρίε για το καμάκι
Τσε το πφίρσιμο , το βοτάνισμα , το σέρη , το αώνημα , τσε το λιχίνισμα .. Άγραφτε νόμο α αλληλοβοήθα . Όλοι οι γειτόνοι είγκιαει βάντε ίςhσα , γουναίτσε τσε ατσοίποι , για να βοηθείουει το γείτονα σου . Τθα κουβαλήματα , τα καδέματα , το μάζουμα τουρ ελήε τσε τα χαρούπια , το χκίσιμο τα βροντατά μάντρα . Τθουρ ατςhοί χαραί , βαφκίσια , αρραβώνε , γάμοι . Ο ένα έκει βοηθού τον άλλε .
Οι γουναίτσε να φκειάξωει δίπλε να δεήωει μπουμπουνιέρε , να φκειάξωει τα προιτσία , να ζυμούνει τσε να στολίσωει τα φουσκουτά .

Καλε ξημέρουμα πάντα με υγεία …

Έν’ πρέπουντα να πφείρουμε , έν’πρέπουντα να καμέμε
Αργούτερα να σερίτσωμε , μόν’ έτρου θα μπορέμε .
Όλοι μαζύ τσε αγαπητοί , τα γρούσσα πφράμα , να πφειρωμε
Για να μπορέμε αργούτερα , τα χούρα να σερίτσουμε ..
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *