ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΕΦΤΑ 28 του ΣΟΤΘΕΜΠΡΗ 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Τα άβα είγκιαει σκορκιστά , τα Κουβάνα γάςhα , τα Γωνία ,
Τα Παλιάμπια . Του Γάςhε τθο χτήμα του Χριστάκια , του Ολύμπιου τθο Αβάτσι , το Τηγάνι , τα Δέσποινα τθα Παλιόχωρα , τα Παγώνα τθο Τσhουμία , του Αλή , το Πρέγασhε , τα Πολίνια τσε τον Εριόντα .
Τον Εριόντα νιε ένει θυμούμενε προσωπικά 2-3 σκηναί .Ενει πρέπουντα να έμα πρεσιου μιτσή . Ένει θυμούμενε τα Καλατζhούκα .
Εκει δουλέγκα Όρπα α Μάτη μη .
Το τελευταίο χωριγοκάνινε έκει του Σαρκίβορα το 1962…

Καλε ξημέρουμα τσε με μπόλικο υγεία όμορφο μη Τσακωνοπαρέα .

Νιλήνετε Τσακώνικα ένει α γρούσα νάμου .

Τσι άλλοιου να νη μου αλήου , ότσι ένει πορού ένει ποίου
Λιγάτσι να συμμορφουθήτθε τσε τα γρούσα μη νη αφήτε …

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *