ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΕΦΤΑ 26 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Σάμερε είνει γιορτάζουντε οι Δηνητρούλε τσε οι Δηνήτρηδε .
Πολύχρονοι να είνει.
Εφύγκαμε απο ταν Ιεροπηγή τσε τςhιάχουντε , ( με του πούε , πεζοί )
Σε ένα μήνα εσούκαμε ταν Αλβανία . Α αποστολή νάμου έκει , να τθαΐχουμε τόν αέρα ( ανατινάξε) γέφυρε , να μη περήνει ο οχτρέ τσε έμαει φκειάντε πρόχειροι ξύλινοι για να περήνει ο δικό νάμου στρατέ . Εμαει ανοίντουντε επίσης χαντάτζα , βοηθούντε έτρου το στρατέ νάμου να περήνει …
Ατσhοί οι δυσκολίε τσε πρεσιού λίγα τα μέσα , τα διάθεση νάμου . Α χιόνα , α κρυάδα , ο βρέχο , α κείνα τσε οι ψείρε , είγκιαει χειρούτερα απο το πραγμακικό οχτρέ . Τα περάματα δύσκοα τσε δύσβατα .
Ένταει όα είγκιαει ποίντα τον ανεφοδιασμό του στρατού πρεσιού μα πάρα πρεσιού δύσκολε ………..

Να έχετε νία όμορφο συνταχινά τσε νια όμορφο αμέρα .
Βοήθα νάμου ο Άγιε Δηνήτρη , τσε να βάλει τα χέρα ση να κχοντουϊθεί α γρούσα νάμου τσε να να μου έχει γεροί όλοι για να νιλήνουμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . Αλλά τσι ένει αού ; Ενεί έτρου τσε αλίου ……

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *