ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . α συνέχεια τα  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .

Ο ‘τθε έχουντε εμού το χάρισμα να νιλήνετε σαν τουρ αντροίποι ,  απογήμα λίγο φοζατθά. Έμε έχουντε τσε έμε παραέχουντε νιλία , ενιάτσερε εκιου ο ‘με έχουντε νιλία ; Το μόνιου πφι ενεί έμε νιούντε ντόκια , τσε καθαρά , ίσια τα καρδία τουρ αντρούπου τσε Όποιε να μου ένει αγαπού , να μου ένει καταβαίνου τσόα … Άκει να ντη νιλήου Τσακώνικα , γιατσί έντανη ένει α γρούσα μη , αλλά φοζάμα μπάτσε εκιού με τα δικά ντη Τσακώνικα , ση ποίερε θάασσα τσε μ’ αναγκάσερε να ντη προσβάλλου . Να ξέρερε ότσι ο ‘νει θέα να νη ποίου …
Ενάμα όρεγη ακριβώς κοντά τα θάασσα ..

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη , με ΥΓΕΙΑ .
Νιλήνετε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ κάθε αμέρα . Παρατσινήετε τσε τουρ άλλοι. Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *