ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΠΕΦΤΑ 21 του Σετhέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Κάτσι βολαί άμα α καρβουνοϊθήκα ό ‘κει έχα χώμα , γιατσί νιε έκει έχουντα παρτέ το υιο , έκει πρέπουντα να κουβαλίουμε το χώμα .
Νια βοά με το γαμπρέ μη το Χριστόφορα , νια αμέρα ολόκληρε έμαει κουβαούντε χώμα ζαουτοί τσε με τον όνε . Σκέτο βάσανε .
Μετα απο ‘γκεινη έκει το δάμα . Εμαει ανάφουντε νία ατςhά κχάρα τσε έμαει βάντε όα τα χόστρα απο τα κχραΐα τάσου τθο κανίνι .
Αφου έμαει ταγίχουντε το κανίνι με ταγίσματα , ( λεπτοί νταβελοί κοφτοί γιούρε τουρ είκοση πόντοι το μάκρη) για να κιάνωει κχάρα πιο εύκοα . Α κχάρα Τάσου το κανίνι έκει πρέπουντα να κχοντούϊθεί αναφτά …
Καλε ξημέρουμα αγακητά μη Τσακωνοπαρέα ..
Να έχουμε όλοι νια όμορφο Πέφτα τσε να νιλήνουμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
Διότσι :

Αμα α Τσακωνοπαρέα τα Τσακώνικα ο νιλήνει
Πφου θα κχοντουϊθει αναφτέ τα γρούσα νάμου το κανίνι …

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΑΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *