ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Το μπλόκο τα Νικοού . Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου .                           ΜΤΑΦΡΑΣΗ απο το  ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ….

Α  τσεία α Νικοού παρά τούρ 80 ση χρόνου , έκει στέκα πρεσιού κα . Έκει περαητθά  πρεσά βάσανα φτώχεια τσε κακουχίλε , αλλά δραστήριε  τσε εργακικά όπφουρ έκει , Ούγκιαει αραματά σημάϊδα τάνου ση. Ένει ακόνη εργακικά , δραστήριε τσε δημιουργικά Έτρου έκει απο τα γενοφάστσια ση . Εξ άλλου έτρου είγκιαει όλοι οι Τσάκωνε του παλιού τσερού , ( εζου θα προστέσου ότσι έτρου είνει τσε σάμερε ) . Όκει ξέρα πρεσσά  γράμματα . Έκει έχα μπαλτέ  μονάχα τα Δεφτέρα του Δημοτικού. Αν έκει ξέρα τσε πλέτερα άκει να καλλιγούτσει το ψίλε……

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  , ΚΑ ΠΕΦΤΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *