ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
ΠΕΦΤΑ 16 , του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Με το σατσινέ αούλι ,θε να φάμε τσε βρεχτούρα
Νιλήνετε Τσακώνικα κάθε ´μέρα , όα ταν ούρα

Οι σαμερινοί διαιτολόγοι αμα είγκιαει νιουρίζουντε , άμα είγκιαει ξέρουντε τα Βρεχτούρα ένει σίγουρε ότσι , άκει να κατέχει νια απο του πρώτοι θέσε τσε έκει θα υποχρεούτσει όα τα άβα να ποίνωει μετάνοια απουρτέσε ση .
Τότθε πφ’έμαει καμπτζία , ετσιτάπα εποχή ,έμαει έγκουντα ταχκικά τα Λιτριιδία όχι μόνιου για να ικανοποίουμε τα περιέργεια νάμου,αλλά τσε να γευτούμε τα λαχταριστά βρεχτούρα πφι να μου είγκιαει θιλέγκουντε οι λιτριιδαραίοι . Είγκιαει κόφουντε απο τα γριτσέα νια φιλέρα νη είγκιαει καρβουκίχουντε ως να ροδοκοτσινίσει τσε νη είγκιαει βουκχιάχουντε Τάσου το σhονιστέ Άϊ , Απέ είγκιαει βάντε άτσι ριούγανη τσε λεϊμόνι , τσε να βρεχτούρτα του Χέρε ντη.

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ! ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΤΣΕ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ .
…………ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *