ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Πέφτα 16  Αγούστου 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι… 

Από το 1840 ως το 1897 τα Σαπουνατσιάνικα καμπτζία  ίγκιαει έγκουντα το σκολείε του Τερού . Με του πούε από του Σαπουνάτσι ως το τάσου Τερέ  με το ταγαριούλι σου τον ώμο ίγκιαει έγκουντα το σκολείε για να μάθωει γράμματα σπουδάματα του Θέου τα πράματα .

Μάλιστα το αρχείε σοι ο παπα Νικόα ο Καμπύςhη ένει έχου το ψαλτήρι του  Νικόα Αν. Καμπύshη ο οποίε έκει έγκου το σκολείε του Τερού τα χρονολογία του 1860..  Ενα ιερέ βιβλίε ένα κειμήλιε του σάμερε .  Για πρώτε βοά ελειτουργήτσε ιδιωκικό σκολείε τον Άγιε Κωσταγκή το Σαπουνάτση το 1898  . Δάσκαλε έκει ο  παπά θόδωρε ο Ζαρόκωστα .  Το Σαπουνάτσι τότθε έκει ανήκουντα τθο Δήμο Λιμναίων . Τα καμπτζία  πλέα  ίγκιαει νατά 50 .

Ο   Νικόα  του Σταμάκη Τροχάνη εφκειάτσε τσαι δούτσε δωρεάν το πρώκιου σκολείε του Σαπουνάτση . Το σκολείε έκει ερικχούμενε ταν άκρα τα χούρα του δωρητή . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ ΤΣΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ  ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ..

Θα μόλωει τσαι από του Σαπουνάτσι 

Ταν ασικρία το Θεατράτσι 

Θα μόλωει τα γιορτά νάμου 

Να νιλήουμε τα γρούσσα νάμου …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *