ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Πέφτα 1 του Μάτζη  2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ

— Ο Γιώργο κια ένει;
—Εζάτσε τον Άγιε Λίδι να φκειάξει το σαμάρι του αόγου . Ορεί κάψο Νικοού ανοίε κχραΐλε α στρώση ση από τα πρέσα γουμάρια τσε επέτσε να ζάει να νη πισhαματούει . Τσι να ντη ποι τσε έκεινη ; Τόσα ποτσούματα μαθέ…. .
Είγκιαει κουβεγκιάζουντε αναμεταξύ σου , τσε α μεν
Γιωργού έκει ταγίχα του κότθε , ά δε Νικοού έκει αρούα τουρ εγίδε .
Είγκιαει κουβεγκιάζουντε για το σάμερε , για το επφέρη τσε για το ταχία …
Από το τσερέ πφι εκάναει σα νυφάδε σε έντεει του Τσέλε , ο χάκαει του καρδίε σου , μόνιου οι πεθερέ σου ογεί τσε οπά είγκιαει αούντε κανιά κουβέντα παρατάνου αναμεταξύ ΣΟΥ ……
..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *