ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ Μ. ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

Απο τα νία μερία α κατατζία τα χώρα νάμου τσε απο ταν άβα το φιλότιμο του Έλληνα …
Ποίε φιλότιμο κουμπάρε ; Έντεοι πφι είνει το τιμόνι ; Εντεοι πφι είνει τσυβερνούντε ; έντεοι πφι είνει τα Βουλή ; τσε όλοι γενικά οι πολικιτσοί ; Τσι επαθήκαει έντεοι ; Κια εζάτσε το φιλότιμο σου ; .
Ό ´νει ξέρου κουμπάρε , νία εξήγηση : Ου ‘νει Έλληνε είνει πουλητοί .
Κιά επουλήτθαει τσε ποίε σε αγοράτσε τουρ άχρηστοι .;
Το χρήμα τσε του ξένοι κουμπάρε του ξένοι. Ποιε ξένοι;
Έτεοι πφι να μου νη δίντε του παράδε τσε είνει αρίκχουντε με το ( έτρου έμε θέντε ) τα χώρα νάμου – Ενει συμφωνού
– Έτεοι πφι να μου είνει βάντε να φαηθούμε αναμεταξύ νάμου…                                                                    ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΟΙΑΣΤΟΙ ΝΑ ΕΜΕ.                                                          ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *