ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
……..Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ….

Έκεινη το ζωντανέ , το όραμα το όραμα πφε οράκα
Τα ψιούχα μη γεμήτσενη με ταν εφτσή πφε Νιάκα
Με τα καρδία πιο αφρά ,απο το σπήλη εφύγκα
Κχαμπάκα οπά καταρυακού τσε κάτσι εθυνήμα
Θυνήμα το ύο ταν αβρική , ταν άκρα οπά το ρυάτσι
Κάτου απο πάκα ριζικά ,μακρυού χκιστέ αβάτσι .
Μα όκει τσίπτα πλέα οπά ,ο ποταμό νιε κλείτσε
Τσε τσίπτα ό ‘κει υπάρχουντα ,ούτε σημάδι αφήτσε .
Εφύγκα χαμογεατέ , χαρά έμα γιομάτε
Πετού έμα τα σύγνεφα με έγκεινη πφε νάτθε .
Έγκεινη εζού ένει χρωστού σε ‘μού χρυσοί γονείε
Ένει όρκο αιώνιε , ένει δικόμη χρήε

Εκείνο εκεί το ζωντανό, το όραμα που είδα
Τα σωθικά μου γέμισαν με την ευχή που πήρα
Με την καρδιά πιο ελαφριά , έφυγα απο την σπηλιά
Κατέβηκα στην ρεματιά ,θυμήθηκα το κάτι
Θυμήθηκα εκείνη την πηγή στης ρεματιάς την άκρη
Κάτω απο πλάκα ριζικιά μακρόχτιστο αυλάκι
Τίποτα ήταν πια εκεί το ‘κλεισε το ποτάμι
Τίποτα δεν υπήρχε πια ούτε κάποιο σημάδι
Έφυγα χαμογελαστός , χαρά γιομάτος ήμουν
Πετούσα ως τα σύννεφα με κείνο που ‘χε γίνει
Αυτό εγώ σας το χρωστώ, σε σας χρυσούς γονείς μου
Είναι όρκος αιώνιος ,είναι δικό μου χρέος ..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …..
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *