ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΠΑΡΑΣΤΣΙ 6 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Ώς το 1897  έγκεινη έκει το σκολείε τσαι για τα Σαπουνατσιάνικα Καμπτζία . Το 1927 το σκολείε ενάτθε διτάξιε τσαι επροστέτθε τσαι δέφτερε χούρισμα τσαι επροσκολείτθε άλλιου ένα μιτσή χκίριε.

Με νία μιτσά κρακικά βοήθα με εράνοι πφι ενάτθαει από ντόκιοι τσαι ξενιτεφτοί Τεριώτοι  τσαι με τα προσωπικά δουλεία από του κάκοιτσοι εχκίστε τσαι το άλλιου κομμάκι τσαι όλιου μαζύ πλέα έκει έχουντα  2 χουρίσματα για μάθημα ,  ενα γραφείε τα μισά , τσαι δύου χουρίσματα για να αραμήνωει οι δασκάλοι . Το χκίριε έγκεινη ένει σουσκούμενε ως τσαι σάμερε τσαι ελειτουργήτσε σα σκολείε ως το 1985 – 86. 

Το 1933 εμαντρούτθε το σκολείε , τσαι το 1947 εφκειάκαει υδρευτικό σύστημα με  στέρνα ταν Ανατολικά μερία  με προσωπικά δουλεία τσαι με χρηματοδόκηση από το σύλλογο Αγιελιδίου .

Το 1950 εδούτσε το μοναστήρι τα Καρυά  ένα κομμάκι γης τθο βόρειε μέρη του σκολείου  για να χκιστούνει οι αποπάτοι του σκολείου… 

Από το Φλεβάρη του 1945 ως το Μάτζη του 1949  το σκολείε ο λειτουργήτσε διότσι έμαει σε εμφύλιε πόλεμο . 

Το 1953 εσοβακίαει  τα σhoύκχα του χκιρίου τσαι το 1956 εβαλήκαει το σιδερένιε αγκατέ  ( σιδερένια κάγκελα ) . 

 Καλε ξημέρουμα τσαι καλε αντάμουμα ταχία τον Αγιελίδι … 

…………ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *