ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ (ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΗΤΕ ) του ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .. 

Ετθάτσερε νία σύνταχα , του ράχε να μπαήρε
Αέρα να ανασάνερε , προστσύνημα να Ποίερε.
Τα μέρη ντη του τόποι ντη , να οράρε να χαρήρε
Τσε ένει κρίμα Τσάκωνα , τα γρούσα να αφήρε .

Μα έτρου ένει α ζωή , περαστσιτσοί έμε όλοι
Ο ένα εφύου σάμερε, ταχεία άλλε θα μόλει.
Το μόνιου θίλοι μη καλοί , πφι αιώνε αραμάτσε
Α γρούσα τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ , Εντανη απαραμάτσε.

Μα εχανουμένα έδαρη , τσε πφου να νη κχοντούμε ,
Τσι ένει πρέπουντα να ποίουμε ; τσε πφου θα νη γλυτούμε ;
Όκιε τα γρούσα ο ξέρουνει , επρέπουντα να μάθει
Λιγάτσι θε να κουραστεί , μα τσίπτα ο θα πάθει……

Καλε ξημέρουμα , πάντα με ΥΓΕΙΑ ..
Μη λησμονέτε τα γρούσα νάμου να νη νιλήνετε

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *