ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .  Συνέχεια απο τα πφέρη ( το μπλόκο τα Νικοού )

Έκει Ζούα μοναχά ση τα πατρικά ση τσέα Όρπα ταν άκρα του Τερού τα τάνου γειτονία . Ο άτσωπο ση ο Νικόα  έκει πενατέ μπρι 5 χρόνου τσε τα καμπτζία ση οα φυτθά για ταν Αυστραλία . Ο όνε ση ο Μελίσση , α γίδα ση α Λιάρα , α προβάτα ση α Κοτσίνα τσε κχάμποσοι κότθε έκει α συντροϊθία ση . Σε έκει φροντίζα καθημερινά , με αγάκη λες τσε είγκιαει καμπτζία ση μέχρι τσε πφι έκει κουβεγκιάζα  μαζύ σου .. Με τουρ άλλοι πατριώτοι όκει έχα πρεσσά πάρε δόσε γιατσί το πλέτερε τσερέ νιε έκει ξοδέγκα του χούρε ση , πότε να μαζούει χαρούπια , πότε τουρ ελήε , πότε να μαζούει κάνα άχανε τσε πότε να νεμάει  τα ζωντανά ση ( μανάρια ση ) …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ… ΝΑ ΕΧΕΤΕ  ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΡΑΣΤΣΙ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *