ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . α συνέχεια τα ιστορία με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .

Τσι έμα θέου να ξεστομίσου έντεει του διτσαιολογίε ! Α τσεία α Γιωργού ενάτθε θερίε τσε Εμπαλήτσε απο τάσου ση όα όσα έκει έχα μαζουτέ Τάσου ση τόσε τσερέ .
Τσι σχέσε τσε φιλοξενίε με εσει αού έδαρη ;
Πατού ένει κάνα συγγενή τα τζέα ; – Κιά έσει ορού εκιού τα φιλοξενία. Τα ανταμούματα είνει γινούμενα τα μαγαζία  . Όρπα είνει ζυνίχουντε τσε ση είνει αούντε . Τθα μαγαζία είνει έγκουντε τσε για του χαρέ τσε για του στεναχώριε ..
Εζάκαει έτεοι οι τσεροί πφι όα τα νοικοτσοτσιουρία είγκιαει έχουντα του πόρου ανοιτθοί , για του συγγενήδε , του θίλοι τσε του γείτονε . Εχάτθε α σhόμαση αναμεταξύ τουρ αντροίποι , έδαρη εβασιλέγκα ψιουχραμάρα τσε αδιαφορία …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ. 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *