ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …. Όσει έχου δίτσιε με πέτσε είνει έχουντε όλε το χρόνε με το μέρη σου τσε για του δουλείε τα τσελή τσε για του χούρε. Όσει θυμούμενε παλαιούτερα , έμαει έχουντε πλέτεροι δουλείε . Το ύο νιέ έμαει κουβαούντε με τα κουνία , απο τα βρύση .
Τα ίιτα σε έμαει κχρίζουντε με του Χέρε το κούβελε με αλυσίβα .
Εμαει μαγερέγκουντε ταν ικχάρα , έμαει ζυμούντε κάθε εβδημά , γιατσί έμαει έχουντε ατςhοί οικογένειε .
Έμαει έχουντε τα ζώα , τα μανάρια , του κότθε , το τσήπο , ενα σωρέ δουλείε … Εδαρη οι Τσέλε ση είνει έχουντε όα ..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..
ΚΑΛΕ ΤΣΕ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΡΑΣΤΣΙ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *