ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 15 τότε Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .
…………ΠΦΕΙΡΣΙΜΟ ……..
Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διοαστσευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη …

Τα πρωτοβρόχια . Ύστερα απο του καΐλε του Αγούστου τσε το τσhύγο του Σετθέμπρη είγκιαει τσιτέντουντε οι πρώτοι βροχάδε ( πρωτοβρόχια ) . Κάθε κχιαούα τσε Μάαμα , βάλσαμο για τα διψαστά γή . Μπρί το πφείρσιμο είγκιαει αρχινήζουντε οι προετοιμασίλε τθου χούρε . Είγκιαει κόφουντε του κχούλοι , τουρ απφαλίε , τα κωλορίζια απο τουρ ελήε τσε ση είγκιαει δέσουντε . Είγκιαει μαστορέγκουντε κάνα βροντατέ τσερότοιχο τσε είγκιαει αναιμούκχουντε τα ατσhά κοτρόνια τάσου απο τα χούρα ..
Είγκιαει ξεκρεμέντε όα τα σύνεργα για το καμάκι . Το έρατςhε
το στιβάρι , τον εμπροκό , το ζυγό , του λαιμαριέ , του τσίε , το ξιόνι. Ύστερα απο 2-3 καλοί βροχάδε τσε αφου έκει μακούκχουντα κα το χώμα είγκιαει τσινούντε για πφείρσιμο …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ…

Έατθε για να πφείρουμε σε όα τα Τσακωνιά το πφράμα
Έατθε να νη ισιούμαι όλοι μαζύ τσι ένει στραβό το κράμα .

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *