ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
……. Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …..

Τσι έσει ποία Τάσου ο βαρέτθερε να ξεικάζερε ; Ο χοντάτζερε να κασίσιου απουρτέσε απο το κουκί του Εωσφόρου ; Μα κάψο Θοδωρού τσε νισάφι πλέα ο χοντάτζερε ;
Κάτσα Μαριγώ , Κάτσα να ντη αλήου ένα γουμάρι νέα απογήτθε με ατςhά σοβαρότητα α Θοδωρού .Αρχινήε λοιπόν να νιλήνει για κρεψίλε , για σεισμοί , για πολυμπρίε του αλλαργηνοί Χώραι τσε τόποι , για του πολέμοι , για όα τα μηχανοκίνητα , για τουρ αναρχιτσοί πφι είγκιαει δέσουντε ταν Αθήνα τσε για όλοι του παραξενήλε πφι έκει ορούα τθο κουκί του Εωσφόρου . Έσει έχα κάνα νέο απο το χωριουδάτσι , ένταει ενει θέα να ξέρου ,ένταει πφι έμαει αούντε νια ζωή ; Ερωτήτσε λίγο θυμουτά α Μαριγώ .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΜΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *