ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 1 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Καλε Παράστσι τσε Καλέ μήνα .

Οι γουναίτσε να ξεθρεμούνει , να συγυρίσωει τα τσέα να σαρούνει . Οι δε ατσοίποι να θύωει τα ζωντανά , να φκειάξωει τα τραπέζια , να σερβίρωει τσε περιποιηθούνει του καλεστοί . Ση είγκιαει ποίντε ένταει όα με κέφι Σάματσι έκει δικά σου χαρά , Σάματσι έκει τα δικά σου τσέα . Τσε του χλιβεροί αμέρε όλοι μαζύ για να συμπαρασταθούνει , να νηρογείωει να φκειάξωει τον πενατέ , τα κοκχούνια , τουρ άντου τσε του κολιούρε τσε για σαράντα αμέρε δίντε το παρών για συμπαράσταση .
Τα γειτονία οι πρώτοι έρωτε , μεταξύ του σιατέρε τσε τα παλληκάρια .
Μόλις είγκιαει κατσhιομαλιάζουντα τα μάγουα του αρσενικού τσε φουσκούντα τα στήθη του συληκού είγκιαει αρχινήζουντα τα γκριουφοξοικάσματα .
ΞΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΈΝ’ πρέπουντα να κχρίσουμε , τα τσέα να σαρούμε
Τα γρούσσα νάμου θίλοι μη , να νη περιποιηθούμε .
Να ξέρετε , του πενατοί μόνιου είνει νηρογούντε
Μα κίσου ου ‘νει γύρουντε ,όσιου τσε να ‘με βούντε .
…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *