ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Παράστσι τσαι Σάμπα 21–22 του Αγούστουτου Αγούστου.2020.

Α τσακωνοπαρέα. 

Περίπατε τθο Κοτρώνι τθου αρχαίοι Μυτσηναϊτσοί τάφοι: ταρ Ελένη Μάνου. 

Έμε ογή τθα θέση Κοτρώνη 40´ Βόρεια Δυτικά από του καλύβου τα Βαστσίνα, τον τόπο πφη είνι οι αρχαίοι Μυτσηναϊτσοί τάφοι. Ταν πρώτε βοά πφη ερέκαει ογί αρχαία έκι το 1936 τσαί το 1938. Ερέκαει δύου θολουτοί ελλειψοειδεί τάφοι. Ο πρώτε τάφο πφη εσκάφτε σε βάθι 1,50 μέτσι ερέστε να έχει τοίχο από «αργούς λίθους» αδούλευτοι τσαί α κορφά σι έκι καλυφτά από ατσέ πέτσε. Ερέκαει πρεσσά κόκαα τσαί τςhία αγγεία ούγοια σ’αποσούκαει έτεοι του χρόνου τθο μουσείε τ’Αγιελιδίου…πρεσσοί χρόνου αργούτερα το 2011 από νιά πολυμπρία εφαγγίστε οπά ένα ατσαίριου μυτσηναϊκό νεκροταφείε του 14ου π.χ. αιώνα. Εκάναει τότε αρχαιολόγοι από ταν Τρίπολη, εσκάβαει τσαί ερέκαει πέντε τάφοι τσιβωτιόσχημοι τσαί τάσου ήγκιαει κχακχουτοί περσσούτεροι από ένα πενατέ. Χωμάκινα αγγεία συμποσίου απ’ένταοι πφη ήγκιαει έχουντε ζακόνι να κχακχούχωι τθουρ αρχαίε ταφέ, σφογκύλια από πέτσε τσαί νία χάλκινε περόνη ήγκιαει τα κτερίσματα, τα αφιερούματα, πφη ήγκιαει συνοϊδέγγουντε του πενατοί. Όα τα άβα όμως όμε ξέρουντέ σι. Ογί θα ερίτσετε τσαί ο οικισμό αφού ερέκαει το νεκροταφείε, ένα από του πρεσσοί   πφη ανθίαει τθο Μοριά κατά του Μυτσηναϊτσοί χρόνου…

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι, ο τόπο νάμου ένι έχου τα δικά σι ιστορία, νιουρίσετέ νι…

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

……………………………………………………… 

Είμαστε εδώ στη θέση Κοτρώνη 40´ ΒΔ από τα καλύβια της Βασκίνας, στον τόπο που είναι οι αρχαίοι μυκηναϊκοί τάφοι. Την πρώτη φορά που βρήκαν εκεί αρχαία, ήταν το 1936 και το 1938. Βρήκαν δυο θολωτούς ελλειψοειδείς τάφους. Ο πρώτος τάφος που σκάφτηκες σε βάθος 1,50 μ. βρέθηκε να έχει τοίχο από «αργούς λίθους» ακατάργαστους και η κορφή του ήταν καλυμμένη με μεγάλο λίθο. Βρήκαν πολλούς σκελετούς και τρία αγγεία τα οποία τα πήγαν εκείνα τα χρόνια στο μουσείο του Λεωνιδίου…πολλά χρόνια αργότερα το 2011 από μια νεροποντή εμφανίστηκε εκεί ένα ολάκερο μυκηναϊκό νεκροταφείο του 14ου αι. π.χ. 

Ήρθαν τότε οι αρχαιολόγοι από την Τρίπολη, έσκαψαν και βρήκαν πέντε τάφους κιβωτιοσχημους και μέσα ήταν θαμμένοι περισσότεροι από ένας νεκρός. Πήλινα αγγεία συμποσίου από εκείνα που είχαν συνήθειο να θάβουν στις αρχαίες ταφές, σφοντύλια λίθινα και μια χάλκινη περόνη ήταν τα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς. Όλα τα άλλα όμως δεν τα ξέρουμε. Εδώ θα βρίσκεται και ο οικισμός αφού βρήκαν το νεκροταφείο, ένας από τους πολλούς που άνθισαν στην Πελοπόννησο κατά τα Μυκηναϊκά χρόνια.

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, ο τόπος μας έχει τη δική του ιστορία, γνωρίστε την…

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *