ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


Α Μπαρμπαρίνα νάμου με ταν όμορφο αφήγηση … 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Παράστσι 8  Του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Το Δεκαπενταύγουστε  τα Τεγέα , το Σετθέμπρη τα Σκά , τον Αμάη τα Άγιε Κωσταγκή ,τον Αγιελίδι , τον Άγουστε τα Άγιε  Σωκήρα  Τερέ , ταν Ανάληψη το Άστρη . Σε μιτσούτερε βαθημό τσαι μιτσουτέρα  αχκίνα   τσαι οι Τεριώτοι τσαμπάσηδε , ο Γιώργο Μανούσο ( βρακά )τσαι ο Τάσσιο Κορόγο (Σιούλη  του Μαντζουράνη ).. Τα αυτοκίνητα τσαι τα τραχτέρια επφουντέαει έγκεινη το  επάγγελμα . 

Μαζύ με του Τσαμπάσηδε χάτθαει τσαι οι Σαμαρτζίδε . Έντεοι πφι ίγκιαει φκειάντε τα τσαινούρτσια τσαι διορθούκχουντε τα παλιά , τσαι ίγκιαει πεταούκχουντε τα ζώα . Το καβαλέτο ,το κοπίδι , το τρυπάνι ,  ο κχάβουρα , το πριόνι , το στσέρπανε , το ξεγυριστάρι , α σαμαροτσhαϊθία , α ψαλία , τα πιο ανατζέα εργαλεία  . 

Πετσί  για τα Μπροστολίνα τα δίγγα τα πανοκάπουα ,το πανούρι , το κακίστρι . Βούταμο , για το γέμισμα τα στρώση . Κομμάκια από πατανόκαβα για να φκειαχτεί το μπροστάρι , το κισάρι , οι σαμαροπαΐδε. Το Τερέ ο Γιώργο ο Κορόγο , το κάμπο ο Μπλατσάρα , τα Μέανα ο Νιχάλη ο Λαλά, τον Αγιελίδι ο Νιχάλη Καττή με την υζέ σοι θόδωρε , Γιώργο Σhώρα με τα καμπτζία σοι Φίλιππα τσαι Νικόα , ο Πετρούλια τσαι  ο Παναγιώτη Μάνο . 

Τα επαγγέλματα τσαι οι παρατάνου τέχραι πφουντέτθαει .

Να μη πφουντεϊθεί  τσαι α γρούσα ……

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *