ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 7 του Αωνάρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Απελπιστοί αθροίποι κχαράχουντε απο το Παντοδύναμο να ση λυπηθεί . Γονακίχου έκει ο παπα φίλο , γονακίχου έκει όλε ο κόσμο .
Τθαΐχου έκει του χαίρε ση ο παπά , το ίιδε τσε όλοι οι πιστοί .
Όσιου είγκιαει θωρούντε : τα κράνια , τα τσεραΐα ,του καψαλιστοί πλεύρε , τα χώματα να κχράντωει κάτου απο του πούε σου , τα κηγάϊδα να στερέγκωει, τσε το λίγο έκεινη αεράτσι να ση ζεμακίχει τα προσώπατά σου, τόσιου τσε το ( Σούσε τσύριε το λαό ντη) έκει γινούμενε πιό δενατέ τσε πιο παρακλητικό . Τα ζώα κεινατά , βρήντουντα , χιλιντρίζουντα , κχαούντουντα, αγκαρίζουντα, . Όλοι τσε όα ταν παράκληση .
Σταυροκοποικχουμένοι τσε παρακαούντε ασταμάκιστα…
Ανατριχιαστικό το θέαμα !!!. ΔΕΟΣ .
ΤΣΕ Α ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΙ ΝΑ ΡΑΓΙΣΕΙ ….
Καλε ξημέρουμα πάντα με ΥΓΕΙΑ

Τσε το Κίσσακα ένει ωραία ,νιάτσερε ‘νει Τσακωνοπαρέα .

…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *