ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Παράστσι 5 του Γενάρη 2018 ? Τσακωνοπαρέα μη …..

Από ταν αρχή του Σερικχή τα σκολιόπουα , έμαει μετςhιούντε τουρ αμέρε πφι άκει να κλείωει τα σκολεία . Έμαει καρτερούντε έτανη ταν αμέρα , για να ζάμε τον αγακητέ νάμου τόπο τσε ελέφτεροι να τσhαχίτσουμε , να δρανήτσουμε τσε να γλεγκίσουμε τα ισιούματα τα Παλιόχωρα . Μόλις είγκιαει κλείντα τα σκολεία έμαει βάντε φτερά του πούε νάμου τσε έμαει μπαήντε τουρ αναγανίε δίχως να νη κατάβουμε .
Το γκαλντερίμι έκει χαϊδέγκουντα του γυμνοί νάμου πούε , ούμελε όπφουρ έκει νατέ απο τα καρφοπέταα . Άμα έμαει μπαήντε το Σπαϊθί έμαει ποίντε νία στάση για να αγναντέψουμε τσε να καμαρούμε τα θάασσα τσε τον όμορφο Τερέ ….
Καλε νιούμου ξημέρουμα κα συνταχινά τσε όμορφο Παράστσι ..

Οι ούμελοι κοτρόνε απο το γκαλντερίμι
Σhονίαει του πούε νάμου
Ας κχοντούμε τσε ενεί σhονιστά
Ταν όμορφο τα γρούσα νάμου …..
Πφουουουού ;;;;
Με το να νη νιλήνουμε , δίχως να ν’ παρατήνουμε .
………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *