ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 5 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Ατςhέ Παράστσι . Αμέρα σκοκεινά . Αμέρα πφι το φως ο ‘νει λάμπουντα γιατσί εκχακχούτθε τσε επακούτθε.
Το φως , α αλήϊθα , α αγάκη , εκχακχούτθαει τσε ο άντρωπο καταχλιφτέ εγκριούφου τα σhιούκχα ση τάσου του πάμε ση
Όχι γιατσί νιε θαμπούκχουντα το φώς , μαϊδέ α αλήϊθα , Νιε γκριούφου από ντροκή . Γιατσί ένει ξέρου ότσι ετήνε ένει ο φταίχτα .
Ετήνε εκχακχούε ταν αλήϊθα , ετήνε επφουντέε το φώς, ετήνε επροδούτσε , εκισοκαρφούτσε τσε εσταυρούτσε το συνάντρωπο ση .
Σα σάμερε ερέσταει μεριτσοί αντροίποι τσε τουλάϊστον ερέκαει το θάρη να ενταφιάσωει το τσύριε . Νιε κχαμπαήαει από το Σταυρέ έκχρήαει του πληγάε ση τσε ετσαπρούκαει το βασανιστέ ση κορμό τθο μνήμα ση . Τσε όρπα όμως ο άντρωπο , από φόβο ίσως , πακούτσε το τάφο με πάκα ατσhά τσε ατθάϊστε , για πλέτερε
σιγουρία . Σιγουρία να μη φύτσει το περιεχόμενε , Να μουκριουϊθεί , να πακουϊθεί τσε να απαραμάει πακουτά α αλήϊθα , τσε το φώς πφουντετθέ για πάντα … Οι κχαμπάνε τουρ Αγίουνε αλλά τσε τα ψιούχα νάμου σάμερε είνει ντήντε χλιβερά…
Ένει απαραμούντα να ση νιάμε έστω……………

Καλέ ξημέρουμα . Αγάκη του καρδίε νιούμου…..
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *