ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 Παράστσι 26 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι …. 

Ο θρύλε ένει έχου να αλήνει ότσι σε έκεινη το μέρη ,νοκιοδυκικά από το τσαινούρτση Άγιε τα Δεσποίνη τσαι νόκια   από τα Δημόσιε στέρνα    ίγκιαει στρουτά πρεσσά τραπέζια γιατσί έκει γινούμενε γάμο ..  Το 1826 λοιπόν πφι επεράτσε ο Ιμπραήμ εθήτσε όλοι όσοι ίγκιαει το γάμο  . Τότθε το Βλαχόπουλε εμπάτσε τα μάχη τσαι όσοι Τούρτσοι ο θήτσε σοι , σε εγκρενίε το Δέρςhε … Από τότθε το μέρη νι είνει αούντε Τραπέζια……Νι εμπήκα τραγούϊδι …

                      ——————— 

Τραπέζια ίγκιαει στρουτά τα Δέσποινα απουρτέσε 

Πιο Γει από το Στένουμα πιο πέρε από το Δέρςhε . 

Τούρτσοι πρεσοί περάκαει εθήκαει του Τσακώνοι .

Ζάτσε το αίμα ποταμό τσαι ο στεγνούτσε ακόνη . 

Τσαι ο μιτσή ο Κωσταγκή το μαύρε αγροήε 

Τσαι όσοι Τούρτσοι ο θήτσε σοι  το Δέρςhε σε ‘γκρενίε 

Το μέρη ακόνη έγκεινη τραπέζια νι είνει αούντε

Τσαι έτεοι πφι εχάτθαει ακόνη σ’ έμε βούντε ..

Καλέ ξημέρουμα τσαι όμορφο Παράστσι  Τσακωνοπαρέα μοι 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………………

————————————————————— 

Ο θρύλος έχει να λέει ότι σε εκείνο το μέρος ,νοτιοδυτικά της καινούργιας εκκλησίας της Παναγίας και νοτια  της δημόσιας στέρνας είτανε στρωμένα τραπέζια γιατί γινόταν γάμος . Το 1826 όταν πέρασε ο Ιμπραήμ έσφαξε όσους ήταν στο γάμο . Τότε το μικρό Βλαχόπουλο

 μπήκε στην Μάχη και όσους δεν έσφαξε τους γκρέμισε στο Δέρσο  . Από τότε το μέρος αυτό το λένε τραπέζια … το έκανα τραγούδι… 

                         —————————-

Τραπέζια ήτανε στρωμένα , μπροστά στην Παναγία 

Πιο δω από το Στένωμα πιο πέρα από το Δέρσο 

Τούρκοι πολλοί επέρασαν έσφαξαν  τους Τσακώνους

Πήγε το ε αίμα ποταμός και ακόμα δεν εστέγνωσε  

Και ο μικρέ ο Κωσταντής καβάλησε τον Μαύρο 

Και όσους Τούρκους δεν έσφαξε στο Δέρσο τους εγκρέμισε. 

Το μέρος ακόμα τούτο δω τραπέζια μεις το λέμε 

Και αυτούς που εχαθήκανε ακόμα μεις τους κλαίμε 

Καλό ξημέρωμα και όμορφη Παρασκευή . 

………….. Μιλάμε Τσακώνικα ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *