ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστσι 20 ΤΟΥ Αωνάρη 2018. Τσακωνοπαρέα μοι . 

Το χωριουδάτσι ….του τότθε …… 

Το χωριουδάτσι με του  πετσιλιστοί τοίχοι  τα τσελή τσαι τα μάντρα , μέ τα λουλατσιστά παναθούρια τσαι πόρου τού τσέλε . 

Με του καπνιστοί φούρνοι ,με τα θεμωνία από κχριανίδε , τα 

προσαανάματα τσαι του νταβελοί ανάκοντα …. 

Με ταν αιγίδα δεητά κοντά τα τσέα να συλίντει το ριουφάλι

ή´ τα προβάτα να συλίντει το βάνε . 

Με τον όνε , το μουάρι ή´ το άγο δεητά ταν απότσια τα χαρουπία ., να τςhούνουει το σανέ σου τσαι ο νούρλε  σου να δέρει ογή τσαι οπά για να μπλέψει του μούζε . 

Με το κούε τσαμπρουτέ το τσεντρί τα τσελή , να μετςhήνει τα τεμπελία σοι τσαι να λαχανήντει με τα γρούσα τάτσου , το τθούμα ανοιτθέ , ογεί οπά να χκιουπήνει το νούρλε σοι τεμπέλικα τθο χώμα τσαι να απαντέχει το δρόσισμα τα νιουτθέ …. 

Το χωριουδάτσι  έν’όμορφο  τσαι καοπετσιλιστέ,

Λουλατσιαστοί οι  πόρου σοι τσαι καοστολιστέ 

Μα α γρούσα ένει χωλιατά ,πάσιου σεκλεκιστά 

Λίγο ένει λησμονετά τσαι παραγκωνιστά ….

Πολύχρονοι οι  Λιάδε με υγεία …. 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *