ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Παράστσι 16 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

……… ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο …….. 

Έτρου λοιπόν άμα τσαι τα Τσακωνιά  διαδούτθε ο Χριστιανισμό , εχκίσταει τόσα πρεσσά μοναστσήρια πφι νιε ονομάνει : 

Ο Άγιε σhίνα τα Νόκιε Ελλάδα .. Α έδρα τα επισκοπή έκει ταν  αρχή 

( ο Ρέων ) Α σαμερινά Παλιόχωρα τσαι αργούτερα ενάτθε επισκοπή, Ρέοντος τσαι Πραστού . Το οροπέϊδε έγκεινη τα Παλιόχωρα ένει γιούρε τα  4000 χιλιάδε στρέμματα  τσαι  προς το βόρεινε μέρη ένει ερικχούμενε ο Δέρςhε . Ένει α κχραΐα πφι είνει τσυχηνούμενα όα τα ύβατα . Είνει θέντε να αλήνωει ότσι έταει τα ύβατα είνει μπαήντα το Κρυονέρι Ο αφέγκη μοι έκει αού τσαι νία ιστορία . 

Νια βοά τάχατες ένα χκηνονομήα ( Τςhοπανόπουλε ) αναιμούτσε ταν αγκραΐτςhα σοι τάσου το Δέρςhε τσαι μετά από τσαιρέ ερέστε το Κρυονέρι . Άμα τσαι  εβούτσε ο Δέρσhε  α Παλιόχωρα  ενάτθε λίμνα  τσαι επρίτθαει δύου , αφέγκη τσαι  υζέ  από το σόϊ ( Παραστσευά ). Ίγκιαει μπαητοί τα στσεπή για να γλυτούνει τσαι το ύο ετθάτσε ως όρπα τσαι επρίτθαει . Ο Δέρςhε εβούτσε τσαι άβα νία βοά γιούρε το 1957 με  58 πφι νι ένει θυμούμενε τσαι εζού αλλά ξεβούτσε  σε λιγούτερε από 24 ούρε.. Το μόνιου πφι ένει θυμούμενε ένει τα βροντά πφι εμπήτσε άμα τσαι εξεβούτσε ….

 ………..Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου …….

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

—————————————————————-

Έτσι λοιπόν άμα και στην Τσακωνιά διαδόθηκε ο Χριστιανισμός έχτίστηκαν τόσα πολλά μοναστήρια που την ονόμασαν : το Άγιον Όρος της Νότιας Ελλάδας . Η  έδρα της επισκοπής  ήταν (  ο Ρέων )

η σημερινή Παλιόχωρα και αργότερα έγινε  Επισκοπή Ρέοντος και Πραστού . Το οροπέδιο αυτό της Παλιόχωρας είναι γύρω στα 4000 στρέμματα και προς το βορεινό μέρος βρίσκεται ο Δέρσος . Είναι η τρύπα ( Καταβόθρα ) που χύνονται όλα τα νερά . Θέλουν μάλιστα να λένε πως τα νερά αυτά βγένουν στο Κρυονέρι . Ο πατέρας μου έλεγε και μια ιστορία : Μια φορά τάχατες ένας γιδονομέας( τσοπανόπουλο) πέταξε την μαγγούρα του στο Δέρσο και μετά από καιρό την βρήκε στο Κρυονέρι 

Άμα και εβούλωσε η τρύπα του Δέρσιου η Παλιόχωρα έγινε λίμνη και επνίγηκαν δύο , πατέρας και γυιός . Είχαν ανέβη στην σκεπή για να γλυτώσουν και το νερό ανέβηκε ως έκει και επνίγηκαν . Ο 

Δέρσος εβούλωσε και άλλη μια φορά το 1957 ή´ 58 και το θυμάμαι και εγώ , αλλά ξεβούλωσε σε λιγότερο από 24 ώρες . Το μόνο που θυμάμαι είναι την βροντή που έκανε άμα και ξεβουλλωσε . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *