ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 15 του Σοτθέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Ευχαριστήριε του Πάνου
Ένει θέου να ευχαριστήου θερμά τα Τσακωνοπαρέα μη .
Τα Τσακωνοπαρέα του Fase book. Είνει το πλευρέ μη για ένα χρόνε τσε παρατάνου, τσε είνει δείντε τα μάχη μαζύ μη . Αμα ένει απογοητεγκούμενε μη είνει στηρίζουντε . Είνει ξέρουντε Ποίερ είνει τσε ο ‘νει ανάτζη να ση αναφέρου ονομαστσικά .
Είνει οι Θιλενάδε τσε οι θίλοι μη τθο Fase book , πφι μαζυ έμε αγωνισκουμένοι. Είνει λιγοστοί έντεει πφε αραμάκαει , γιατσί πραματις είνει κιστήντε . Είνει λίγοι πφι είνει αγωνισκουμένοι γιατσί είνει αγαπούντε τα γρούσα τσε είνει λατρέκουντε το τόπο σου .
Εντανη τα προσπάϊθα νέε ετσινήκαμε πρεσοι αλλα οριστεί τα πορεία εκουράσταει ή´ εθεωρέκαει ότσι ο ‘νει αξίζουντα . Τζhάμπα ο κόπο δηλαϊδή . Ένει λυπούμενε για έγκεινη Ισως κάκια έμε φταίντε , διότσι ο νιε ‘μπήκαμε αρτσετά ενδιαφέρον τσε δελεαστικό .
Ένει λυπούμενε ειλικρινα για έγκεινη .. . Όμως απο τα πρώτε αμέρα ένει κχαράχου τα βοήθα νιούμου τσε διαφορετιτσοί τρόποι Ώστε να κχοντουθεί το ενδιαφέρον , να κχοντουηθεί α σπίθα αναφτά , για να λαμπαδιάσεις α ικχάρα .
ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΤΣΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *