ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…… Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …..
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
Παράστσι 13 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη.
Α συνέχεια από το ποίμα. ( α βρύση του Πολίτα )
Παράστσι τσαι 13 ταν
Αμεριτσή ένει θεωρηκχουμένα πρεσιου γρουσούζα μέρα …..
( FRIDAY THE 13th )
Θεέ μη τσι ένει έγκεινη , Θεέ μη τσι επαθήκα
Κάτσι με έκει πρίγκουντα έκεινη ‘καταβήκα .

Θύνησαι τσε συγκίνηση ενάτθαει κουβάρι
απουρτέσε σε έντενη το Ναό του τόπου το καμάρι .

Δέει το Κίτσιο όρκομη τα σhίντα ταν ελήα
τσε έα παλληκάρι μη γιόμισε τα κουνία .

Ξεπέζεψε Γιώργο τσε εκιού , το άγο αγκράητσε ‘νει
Άρε μπρακάτσι γιόμισε το ζώ ντη πόκισε νη.

Ξέρισε ύο Γιάννη ογεί , το φαέ μαθές να κχρίσου,
Να ζάου τα τσέα να νη απρού να μην αληκογκίσου….
Αγάκη του καρδίε νιούμου .
…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
……………………………………………………………..
Θεέ μου τι είναι τούτο δω , Θεέ μου τι έχω πάθει
Νοιώθω κάτι σαν πνιγμό , αυτό έχω καταλάβει .
Οι θύμησες η συγκίνηση εγίνανε κουβάρι
Μπροστά σε τούτον το ναό του τόπου το καμάρι .
Δέσε τον Κίτσιο όρκε μου στην ρίζα της ελιάς
Και έλα παλληκάρι μου και γέμισε την στάμνα .
Ξεκαβάλα Γιώργο και σύ , το άλογο δέσε κάπου
Παρ’το μπρακάκι γιόμιστοτο ζώο πότισε το .
Ρίξε Γιάννη εδώ νερό , τo στάρι για να πλύνω
Να το απλώσω σπίτι μου να μην καθυστερήσω .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *