ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Παράστσι  11 ΤΟΥ Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

     ……. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ….. 

Όρπα του  Γάςhε έμαει περαήχουντε όλιου το απόγεμα , από  το γιούρισμα του ήλιου ως το δειλινέ. 

Νεμούμενα τα μανάρια παίζουντε ενεί . Χάντε κόσμο έμαει με τα  αρακαλητά νάμου , τα παιγνίιδα νάμου , τα τραγούϊδα νάμου . 

Α φύση το κάτσι άλλιου . Πολυσέλιδε το  βιβλίε ση με του χρωμακισμοί τα κάθε εποχή . Ποτέ ο ‘ μα χονταίκχου νη , πάντα νιε ‘μα θαυμάζου ,γιατσί νιε ‘μα ‘ρέχου τέλειε . Ένει πάντα όρπα τσαι ένει υπάρχα τσαι μπρι το Χριστέ….Το κοπάϊδι έκει ατςhαιρέντα . Γεννούα α Λάγιε  πάντα δύου .Γεννούα τσαι α Λιάρα , πότε δύου πότε τσhία . 

Το κατούγι έδαρη γιομάκιου ζωή , με το βρήτσιμο από τα βανίζα τσαι τα ριουφάλια . Α κατούνα λοιπόν έκει ατςhαιρένα .

Χαιρούμενε έμα εζού αλλά τσαι ο Ντερβίση γιατσί έδαρη έκει έχου να φυάτσει τσαι τα μιτσά τσαι ίσως έκει αισθανκχούμενε πιο απαραίτητε ….. 

ΠΑΝΤΑ υγεία Τσακωνοπαρέα μοι . Κα συνταχινά . 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *