ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Παράστση τσαι Σάμπα 30 του Οχτώμπρη τσαι 1 τουΝοέμπρη2020 : 

Α Τσακωνοπαρέα . 

Βράχο του Αλή : του Πάνου Μαρνέρη 

Ο Τερέ  τσαι το Σαπουνάτσι από ταν Ανατολικά μερία είνι ουκχουμένοι από τον Αργολικό κόλπο. Τα Νόκιε μερία ένι το Σερνιάλι πφι τθα θέση του Σαμερινού Άγιε Λία έκι ο Ναό του Αππόλλωνα τσαι λίγο χαμαιούτερα το κάστρη του Τερού . Νοκιοδυκικά ο Πρέγασhε με ταν προελληνικά σι ονουμασία. Τθα Βόρινε μερία  το Τρίτσερι, οΜάςhε ( τσαι άβα τοποθεσία με προελληνικά ονουμασία ) τσαι Βοριοδυκικά α Σκούϊθα ..Δυκικά ο Βράχο του Αλή τσαι το Σπαθί . 

Έτθε νιουρίζουντε γιατσί ένι φερίκχου το όνουμα βράχο του Αλή ; 

Νιάτε μι το λοιπόνου όσοι ο ‘τθε νιουρίζουντε νι . 

Το τσαιρέ πφι α Πατρίδα έκι σκαβουτά ,έκι πλερούκχα χαράτσι του Τούρτσοι. Α Τσακωνιά ό ‘κι απότσου από ‘γκεινη . Ένα Τούρκο λοιπόν πφι έκι νίου τθο όνουμα Αλή,έκι κχαμπαίνου απο το Σπαϊθί να ζάει το Τερέ να μαζούει χαράτσι . Ένα Τεριώτα όμως με το όνουμα Αλευρά νιε σταλήε καρτέρι όρπα τθο γιούρισμα προς τάν ατσhιά γκαλντεριμένια αναγανία τσαι νιε κιάτσε αιχμάλωτε. Τον Αλή όπφουρ έκι αγροηστέ νιε δεήτσε τσαι νιε αποσούτσε το ατζά μέρι. Νιε αποσούτσε τσίχερα τθο Βράχο ανάγκια σε όλε το Τερέ τσαι νιε πέτσε. 

Όρου έσι έγκεινη το χωριουδάτσι ; Νι είνι αούντε Τερέ, τσαι εκιού ποτέ ο θα ξαναζυγούρε μαειδέ τσαι θα ξαναπατήρε έντενη τον ιερέ τόπο . Τσαι μ’έγκεινη νιε σπρωχταριάε τσαι νιε γκρενίε από το βράχο. 

Ο Τούρκο Αλή κομακιαστέ εσταμακίε του Γάσhε (άβα προελληνικά ονουμασία) τσαι από τότθε το Βράχο έντενη  νι είνι αούντε : 

Ο ΒΡΑΧΟ ΤΟΥ ΑΛΗ. Ταν ιστορία έντανη μι νιε πέτσε ο τσείε μι ο Γιάννη  ο Μαρνέρη ( ΜΑΡΝΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ).  

Τσαι ο Τεριώτα ο Αλευρά το πρώκιου παλληκάρι

Ένιάτσε για το κόκιασμα του Τούρκου του Μουχτάρη

Καρτέρι εσταλίε νι, τθο βράχο αποσούτσε νι 

Ανάγκια σ’όλε το Τερέ τσαι κάτου αναιμούτσε νι

 …….Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι…….

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………… 

……………….

Ό Τυρός και τα Σαπουνακαίικα από την ανατολική μεριά βρέχονται από τον Αργολικό κόλπο.  Στην νότια μεριά είναι το Σερνιάλι ,που στη θέση του σημερινού Αγίου Ηλία ήταν κτισμένος ο ναός του Απόλλωνα και λίγο χαμηλότερα το κάστρο του Τυρού .  Νοτιοδυτικά είναι ο Πρέγασος  με την προελληνική του ονομασία . Στα βόρεια είναι το Τρίκερι και ο Μασιος( και άλλη τοποθεσία με προελληνική ονομασία)

Και βορειοδυτικά η Σκούφια . Δυτικά ο Βράχος του Αλή και το Σπαθί. 

Ξέρετε γιατί φέρνει το όνομα βράχος του Αλή; Ακούστε με λοιπόν όσοι και όσες  δεν το γνωρίζετε. 

Τον καιρό που η πατρίδα ήταν σκλαβωμένη, πλήρωνε χαράτσι στους τούρκους. Η Τσακωνιά δεν ήτανε απέξω από αυτό. Ένας Τούρκος λοιπόν που άκουγε στο όνομα Αλή,  κατέβαινε από το σπαθί να πάει στον Τυρό να μαζέψει χαράτς. Ένας  Τυριώτης όμως με το όνομα Αλευράς του έστησε καρτέρι εκεί στην στροφή προς την μεγάλη με γκαλντερίμι στρωμένη  κορδέλα και τον έπιασε αιχμάλωτο. Τον Αλί όπως ήταν Καβάλα στο άλογο του, τον έδεσε και τον ε πήγε στην απέναντι μεριά.  Τον επήγε στην άκρη στο βράχο αγνάντια σε όλον τον Τυρό και του είπε:  Βλέπεις αυτό το χωριουδάκι; Το λένε Τυρό  κι εσύ ποτέ δεν θα ξαναπλησιάσεις μαειδέ και θα ξαναπατήσεις αυτόν τον ιερό τόπο. Και με αυτό τον έσπρωξε και τον γκρέμισε από τον βράχο. Ο Τούρκος Αλής κομματιασμένος εσταμάτησέ στις Γάσες( και άλλη πρό ελληνική ονομασία) και από τότε τον  βράχο αυτόν τον λένε ( Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ) ….Την ιστορία αυτή μου την είπε ο θείος μου ο Γιάννης  ο Μαρνέρης (ΜΑΡΝΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) 

Και ο Τυριώτης ο Αλευράς το πρώτο παλληκάρι, 

έμαθε για το κόπιασμα του Τούρκου του Μουχτάρη 

Καρτέρι του έστησε, στον Βράχο τον επήγε

Αγνάντια σε όλον τον Τυρό και κάτω τον επέταξε…… 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *