ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Παράστσι τσαι Σάμπα 16–17 του Απρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Α χώρα τ’ ΑηΓιάννη #4: Από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη .

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ: από τον Πάνο Μαρνέρη.  

Τουρ 28 του Μάτζη  τθο 1823 ο μινίστρο του εσωτερικού τσαι προσωρινά μινίστρο πολέμου , ο Γιάννη ο Κωλέτη απολύτσε γραφτέ πφι έκι αούντα : 

Με διαταγή από τα προσωρινά διοίκηση ταρ Ελλάδα πφι ένι φερίκχα αριθμό 2866 ο Πάνο Ζαφειρόπουλε ένι προβασκούμενε τθο αξίουμα του Στρατηγού . 

Κάτου από τον Ακουρε  ( Πάνο Ζαφειρόπουλε ) τσαι το Νιτσηταρά επολεμήτσε ο Αγιαννίτα Γιωργάτση Διγενή ούγειε με 18 άλλοι Αγιαννίτοι  αβήκαει μέρη τθα μάχη Του Δραγουνίου . Του 18 του Αμάη το 1821 τθα φοβερά μάχη Βέρβενα — Δολιανά  σκωτούτθε ο Γιωργάτση Διγενή τσαι οι 18 Αγιαννίτοι.  

Από όρπα μπαήτσε τσαι τραγούϊδι .. 

Κχόντου τα διάτα Διγενή , στάσου ισα Λεωνίδα 

Τσαι τθο Δραγούνι φύατθε, Τούρτσοι να μη περάνει

Νιάε ντουφέτσια οπά ψεά  τθα Δολιανά κανόνια

Τσαι δει τσαιρέ τα Βέρβενα τσαιρε τσαι το Νιτσήτα 

Του Τούρτσοι να στρουτζιάσωει τθου Κόσυφα το ρυάτσι 

Τσαι να σι ντούνει για τα κά ρουθούνι μην αραμάει 

Μοναχο σι ο Διγενή τσαι οι Βλαχογιαννίτε

Σα λιοντάρια πολεμήκαει Τούρτσοι καβαλαρέοι

Οι Τούρτσοι ήγκιαει πρεσσοί , έντεοι αραμακάει λίγοι 

Μα Τούρτσοι ο περάκαει τθου Δραγουνίου τα ράχη …

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . 

Ύπρε αφρέ τσαι ονείρατα γλυκά 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

………………… 

Στις 28 του του Μάρτη του 1823 ο υπουργός εσωτερικών και προσωρινά υπουργός πολέμου ο Γιάννης Κωλέττης έστειλε έγγραφο που έλεγε : Με διαταγή από την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος που έφερνε τον αριθμό 2866,ο Πάνος Ζαφειρόπουλος  προβιβάζεται  στο αξίωμα του στρατηγού. 

Κάτω από τις διαταγές  τον Άκουρυο( Πάνου Ζαφειρόπουλου) και του Νικηταρά πολέμησε ο Αγιαννίτης  Γιωργάκης Διγενής ο οποίος με 18 άλλους Αγιαννίτες πήραν μέρος στην μάχη του Δραγουνιού. Στις 18 του Μάη το 1821 στην φοβερή μάχη Βέρβαινα —Δολιανά σκοτώθηκε ο Γιωργάκης Διγενής και η 18 Αγιαννίτες. Από εκεί βγήκε το τραγούδι:

Κράτα την διάτα Διγενή στάσου σαν Λεωνίδας

και στο Δραγούνι φύλαγε Τούρκοι να μην περάσουν 

άκου τουφέκια εκεί ψηλά στα Δολιανά κανόνια 

δώσε καιρό Στα Βέρβαινα καιρό και στο Νικήτα 

τους Τούρκους να στρουγγιάσουνε στου Κόσυφα το ρέμα 

να τους χτυπήσουν για καλά ρουθούνι να μη μείνει 

μονάχος τώρα ο Διγενής με τους Βλαχογιαννίτες

σαν τα λιοντάρια πολεμούν Τούρκους Καβάλαρέους 

Οι τούρκοι ήσανε πολύ ετούτοι μείναν λίγοι 

Μα Τούρκοι δεν επέρασαν του Δραγουνιού  την ράχη… 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . 

Ύπνο ελαφρό και όνειρα γλυκά 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *