ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Φχαριστούντε ντι Δέσποινα. κα χρονία να έχερε τθουρ ανουτέροι ντι σπουδέ σιάτη μι.Όα τα κα του κόσμου α ‘ρεστούνει τθου πορίλε ντι. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….Δέσποινα

Παράστσι τσαι Σάμπα 14–15 του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #96 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Όλοι οι τσέλε διτσοί σου . Με το αυτόματε ντουφέτσι τα χέρα ήγκιαει μπαίντε τάσου του τσέλε τσαι σι ήγκιαει κατακρέφουντε . Αφού βολεύταει ήγκιαει τςhούντε,κίντε τσαι γλεγκίχουντε .Το Παράστσι περάτσε ήσυχα .  Το Σάμπα ουρίστε επιτροπή. Άκια να μαζουτθούνει κουμπάνια για το στρατέ σου τσαι σε δύου ναμέρε άκια να φύτσωει . Το Σάμπα το μεσαμέρι καλέκαει τουρ ατσhοίποι τθα πλατεία . Ταν ίιδε ούρα οι στρακιώτοι ήγκιαει ψαφούντε τα κονάτζα τσαι ότσι σ’έκι αρεσικχούμενε νι ήγκιαει αρίκχουντε. Κιάκαει τέσσερι με τα πρόφαση ότσι ερέκαει σιφαίρε του τσέλε σου . Κιάκαει τον Κώστα Μπράτσικα,τον Βλαχάβα,ένα Ιταλέ τσαι ένα εργάτα . Σε φυλακίαει τσαι τα Τσιουρακά με τα σύνταχα σ’αποσούκαει τθο Πριόλιθε, σε βαλήκαει να ανοίτσουει του τάφοι σου τσαι απέ σε ντουφετσίαει. Ξεκχακχούαει τουρ αιχμαλώτοι Γερμανοί,από τα μάχη τα Κερπινή. Ταν άβα μέρα, ξημερούντα Τσιουρακά, κατακρέβαει όα τα μαγαζία τθαν αγορά …

Να έχουμε αγάκη του καρδίε νάμου τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Όλα τα σπίτια δικά τους. Με το αυτόματο όπλο στο χέρι έμπαιναν μέσα στα σπίτια και τα κατάκλεβαν Αφού βολεύτηκαν, έτρωγαν, έπιναν και γλένταγαν. Η Παρασκευή ήταν ήσυχη. Το Σάββατο ορίστηκε επιτροπή. Θα μαζευόντουσαν τρόφιμα για το στρατό και σε δύο ημέρες θα έφευγαν. Το Σάββατο το μεσημέρι κάλεσαν τους άνδρες στην πλατεία. Την ίδια ώρα οι στρατιώτες έψαχναν τα σπίτια και ότι τους άρεσε το έπαιρναν.  Έπιασαν τέσσερους με την πρόφαση ότι βρήκαν σφαίρες στο σπίτια τους. Έπιασαν τον Κώστα Μπράτσικα, τον Βλαχάβα, ένα Ίταλό και έναν εργάτη. Τους φυλάκισαν και την Κυριακή με το πρωί τους πήγαν στον Πριόλιθο. Τους έβαλαν να ανοίξουν τους τάφους τους και μετά τους σκότωσαν. Ξέθαψαν τους αιχμαλώτους Γερμανούς από τη μάχη της Κερπινής. Την άλλη μέρα ξημερώνοντας  Κυριακή κατάκλεψαν όλα τα μαγαζιά στην αγορά.

Να έχουμε αγάπη στις καρδιές μας και υγεία φιλενάδες και φίλοι. 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *