ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………….

Παράστσι τσαι Σάμπα 18 τσαι 19 του Οχτώμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα … 

συνέχεια : Τερέ τσαι Τσακωνιά #3 : Βιβλίε Γιάννη Κορόγου.

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα : από τον Πάνο Μαρνέρη 

  

Τθο λιμάνι του Τερού ίγκιαει ξεποτσούντε  εμπόρεμα ούγειε έκι προορισκούμενε για τα Παλιόχωρα τσαί τθα Γλυπία σαμερινέ Άγιε Βασίλη τσαι από ένταει τα μέρη ίγκιαει κουβαούντε άβα πράματα πφι σι ίγκιαει πούντε σε άλλοι χώρε . 

Ο Τερέ έκι μέρη τα Πρασιατικά χώρα τσαι μαζί με τα Θυρεάτιδα (σαμερινέ γιαλε του Άγιε Αντρία) ίγκιαει οι τόποι για τουρ οποίοι  ίγκιαει πολεμούντε οι Αργείτοι με του Σπαρτιάτε. Τον έχτε (600 μπρι Χριστού ) αιώνα ο τόπο έντενη έκι  κάτου από τα τσηδεμονία τα Σπάρκη. Τθον Πελοποννησιακό πόλεμο ο τόπο έντενη λεηλατήτθε απο τουρ Αθηναίοι σαν αντίποινε επειδής οι Σπαρτιάτοι ίγκιαει πολιορκούντε  ταν Αϊθήνα .. 

Αφού ο Τερέ τσαί α Τσακωνιά εκαταχτήτθαει το 146 μπρι Χριστού από του Ρωμαίοι, οι Πρασιαί, μαζί τσαι ο Τερέ, οργανούτθαει τσαι εσυμμαχήκαει με τθο τσοινέ τουρ Ελευθερολάκωνε. «Το κοινόν των Ελευθερολακώνων» ιδρύτθε από του Ρωμαίοι τσαι ίγκιαει αρίκχουντε μέρη 24 Λακωνιτσοί πολικίλε. 

…..Καλέ ξημέρουμα  σε όα τα Τσακωνιά τσαι σε όλε το κόσμο…..

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Στο λιμάνι του Τυρού εξεφόρτωναν εμπόρευμα το οποίο προοριζόταν για την Παλιόχωρα και το σημερινό Αη Βασίλη και από αυτά τα μέρη κουβαλούσαν  άλλα πράγματα τα οποία πουλούσαν σε άλλες χώρες…

Ο Τυρός ήταν μέρος της Πρασιατικής χώρας και μαζί με την θυρεάτιδα ( σημερινή παραλία Αγίου Αντρέα ) ήταν οι τόποι για τους όποίους πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες και οι Αργείτες . Τον έκτο( 600) πχ αιώνα ο τόπος αυτός ήταν καλ τω από την κηδεμονία της Σπάρτης Στον Πελοποννησιακό πόλεμο ο τόπος αυτος λεηλατήθηκε από τους Αθηναίους σαν αντίποινο επειδή οι Σπαρτιάτες πολιορκούσαν την Αθήνα . Από το όταν οι κατακτητές της Τσακωνιάς το 146 πχ οι Πρασιές μαζί με τον Τυρό οργανώθηκαν και συμμάχησαν με το κοινόν των Ελευθερολακώνων . Ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και συμμετείχαν 24 Λακωνικές πολιτείες . 

Καλο ξημέρωμα σε όλη την Τσακωνιά και σε όλο το κόσμο ….

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *