ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΠΕ¨ΦΤΑ  28 του Σερικχή 2018  . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Νιε αγαπήκα τσαι έντανη τα γειτονία αλλά ο τσαιρέ έκει περού τσαι οι προβλημακισμοί αρχινήαει . Έμα κατά κάποιε τρόπο  εχου νία υπευθυνότητα από μιτσή τσαι έγκεινη με στερείτσε τα ξενοιασία τσαι ταν ανεμελιά τα παιδικά . Πάντα έμα δουλέγκου . Σπάνια πρεσιού σπάνια να έμα παίζου . Από μιτσιούλικο όταν τα άβα καμπτζία ίγκιαει χαούντα κόσμο με το τόπι μάννα , το ξυλίτσι ,τουρ αμάδε ,το τσυνηγητέ το γκριουφτέ , το σαλίγγαρε εζού έκει θα ποίνου κάποιε θέλημα . Σκεδόν ποτέ ο ‘ μα έχου ούρα για παιγνίιδα . Τσαι όσιου έμα ατςhαιρένου τόσιου τσαι τα θελήματα ίγκιαει αβγακίχουντα . Έμα κουβαού κρόπο του περιβολαραίοι , κάβα για σόμπε, 8 χρονού σαν έμα . Τσαι αφού περάκαει οι παιδιτσοί χρόνου εκάνε τσαι πάλι ο τσαιρέ να αποχωριστού τα αγαπητά μοι ξεσέλια τσαι να ξενιτευτού πάλι . Έντανη τα βοά πιο μακρύα   Τον Αγιελίδι . Όρα όρκομη να ονοιάσερε τουρ αϊθήνε ντοι  ( βαριού γουμάρι ) , να έσει καλέ καμπτζί , να σβαήχερε τσαι να προσέχερε ..Ογια πφι μη  ‘νει ακουλουθούντα ως σάμερε  , είνει νατά α απότσια μοι …… 

τουρ αϊθήνε ντη να ονιάσερε τσαι να ση απεραήτσερε 

Όρα  να μη μαούνερε , Όρα μη ξεστρατίσερε   .

Πότσουμα έγκεινη άγαρμπο ,ατθάηστε γουμάρι 

Έκει πράματις βαριού για να αλεί καντάρι ….. 

Με το καλέ να ξημερουθούμε , Τσακωνοπαρέα μοι 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *