ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Πέφτα 27 του Σετθέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

Κολιάστε τα γρούσσα #1 . Του Πάνου Μαρνέρη . 

Ποτέ ο θα ντραπήρε ,τα γρούσσα να νιλήρε  , 

Ένει α γρούσσα Μάτη μοι , σε όκοιε ρωτεί να αλήερε 

Τσι έτθε αούντε εμού ωρέ ,ενεί γρούσσα ο με πούντε 

Τα Μάτη νάμου ενεί ωρέ , ο ‘με απαρατούντε 

Για αγριτσήετε ωρέ , τα γρούσσα μπάτσε τσαι άρωει 

Τάχατες είνει νιουρίζουντε , με ποίοι θα σι βάλωει . 

Είνει ανάποδοι οι τσαιροί , μη τσαι ξενιαστούμε 

Γιατσί α γρούσσα άμα χαϊθεί , τσαι ένει θε να χαθούμε  . 

Κολιάστε τα γρούσσα να μου ωρέ , γλυκονιλήετε νοι 

Καοκοκιάσετε νοι για τα κα , κισωγιουρήσετε νοι . 

…… Καλέ ξημέρουμα τσαι όμορφο ταχία …… 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

………………………

Ποτέ φίλε μη ντραπείς την γλώσσα σου να ομιλείς 

Είναι η γλώσσα μάννα μου ,σ’ όποιον ρωτά να πείς 

Τι λέτε εσείς ωρέ παιδιά , την γλώσσα δεν πουλάμε 

Η μάννα μας είναι ωρέ και δεν την παρατάμε . 

Για αγροικίσετε μωρέ , την γλώσσα μη μας πάρουν 

Άραγες το γνωρίζουνε , με ποιούς παν’ να τα βάλουν .

Είναι ανάποδοι οι καιροί , να μην αφαιρεθούμε 

Γιατί η γλώσσα άμα χαθεί και ‘μεις θε να χαθούμε . 

Γυρίστε πίσω την γλώσσα μας , γλυκομιλήσετέ της 

Καλοπιάσετε την  για καλά , πίσω γυρίσετε την . 

…Καλό ξημέρωμα και όμορφο αύριο ….

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *