ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

ΠΕΦΤΑ 2 ΤΟΥ ΑΓΟΥΣΤΟΥ  2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

…………. ΤΟ ΧΩΡΙΟΥΔΑΤΣΙ ……….. 

Ένει πρέπουντα να νιουριζετε ότσι ένα άντρωπο άμα ένει ξενιτεγκούμενε α ζωή από το τόπο πφι εφύτζε ένει αραμούα όρπα . 

Ένει αραμούα στάσιμο τθο ίιδε σημείε . Ταν εξέλιξη νι ένει 

ορού μόνο τθο μέρη πφι ένει ζατέ , τσαι τάσου σοι ένει γινούμενε 

ένα  ολόκληρε πόλεμο για να προσαρμουστεί τσαι να επιβιούει το τσαινούρτση  σοι περιβάλλον . Τον εμαλέ σοι τσαι τα θύνητση σοι είνει καταγραφτοί όλοι σοι οι θύνησε από το τόπο πφι εφύτζε .

Τσαι άμα τάσου σε έγκεινη όλιου ένει ποίου τσαι κάνα ταξίδι το τόπο πφι αποχουρίστε ο ‘νει ορού τουρ αλλαγέ γιατσί α νοσταλγία νι’ ένει στραβούκχα .

Τάσου του 47 χρόνου πφι έμα λείπου ποτέ ο καταβήκα , ο νοιούκα ταν εξέλιξη με όα σοι τα σημασία όσοι βολαί τσαι να έμα φερτέ . 

Άμα τσαι έμα παρίου όλοι μοι οι παρέε ίγκιαει τα ηλικία μοι έμαει νιούντε τα γρούσα τσαι έτρου ποτέ μα ποτέ ο νιε καταβήκα .

 Έδαρη πφι ένει όρεγη ένα χρόνε  ένει ορού έντανη ταν αλλαγή .

 Ο ‘νει κακηγορούνει , ίσια ,ίσια .Ένα πράμα με ένει 

πληγούκχουντα , α γρούσα . Ένει πρέπουντα , ένει χρήε νάμου

 να νι  αναβιούμε τσαι να να νι νιλήνουμε . Α γρούσα ένει ο κρίκο πφι ένει δεήνου το  παλιέ  με το τσινούρτση ….  ένει το γιοφύρι , ένει το φουκιστέ μονοπάκι , ένει  ο κορμό του Δεντρικού…….. 

Άμα τσαι κοφτεί ο  κορμό , το δεντρικό θα τσαιραϊθεί 

Τσαι α γρούσα νάμου θα χαϊθεί άμα τσαι ο νιληθεί….. 

Καλε ξημέρουμα τσαι με υγεία … 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *