ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Πέφτα 17 ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018. ΤΣακωνιπαρέα μοι . 

Ο Άγιε Γιάννη έκει ο  ναό  για προστσύνημα .

Ο ναό για το μυστήριε του γάμου  (στεφάνουμα .)

Ο ναό για όα  τα βαφκίσια . 

Ο ναό για όα τα σεΐρια 

Οι πλέτεροι δημόσιοι χοροί τσαι γλέγκια ίγκιαει γινούμενα τον Άγιε Γιάννη . 

Έκει το μέρη πφι κάθε Τσιουρακά ίγκιαει ανταμούκχουντε όλοι για να εφτσηθούνει ο ένα τον άλλε με χειραψίλε :  βοήθα ντη , βοήθα νάμου …

Παπά έκει ο παπά Τριαντάφυλε .. Ένα καλοκάγαθε τσαι Άγιε άντρωπο. 

Έμα ένα από του βοηθοί ση το ιερέ .

Έδαρη ο Άγιε Γιάννη ένει μοναχό ση . Ο ‘νει έχου του παλιοί ση δόξε . 

Ερημούτσε ο τόπο ,  οι κχαμπάνε ου ‘νει ντήντε ούτε χλιβερά , ούτε χαρετά 

 Μπίτι ου ‘νει ντήντε  . Τσαι όμως όρπα ένει τσαι ένει απαντέχου . 

Φρεσκοβαφτέ , με καθαρά ταν αυλή τσαι του Σκάλε ση . Άμα κατσάρε το μπαστούνι τα αυλή ση τσαι κλείερε τουρ εψιλοί  ντη εκιού πφι έσει έχου ζητέ έτεοι τουρ εποχέ θα ση ξαναοράρε όα .  Λίγο φαντασία ένει χρειασκουμένα .  Τθο ξύπνιο ντη  από  έγκεινη το ταξίδι τθα παλιά   ή´ θα δακρύσερε ή´ θα χαμογιάρε …Σεβαστέ τσαι το ένα τσαι το άλλιου ….εζού εχαμογιάκα ….

…. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΟΑ ΤΑΝ ΟΥΡΑ … 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *