ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Πέφτα τσαι Παράστσι 1415 του Αμάη 220 :ΑΤσακωνοπαρέα 

Α Τσακώνα  Μάτη  τθο παλιε τσαιρέ: του Πάνου Μαρνέρη .

Α πρώτε τθο ξύπνιε να συγυρίσει τα τσέα να σαρούει…

Να σιάξει συνταχινέ για τα καμπτζία . 

Να σhιονίσει ύο να νιφτούνι όλοι .

Να ετοιμάσει τα καμπτζία σι για το σκολείε 

Να σι σιάξει μεσαμεριανέ να νάρωει μαζί τα καμπτζία τθο σκολείε 

Να σιάξει το ταγάρι να νάρωει μαζί με τον άτςhωπο σι τα χούρα 

Να ταγίσει του κότθε, τα ζώα όα , να αρεί ταν νη τουρ αιγίδε νη προβάτε.  

Να ζάει με του πούε τα χούρα να βοηθεί τον άτσωπο σι 

Να ζαουθει τα νανάκα άμα έκι έχα καμπτζί .

Να δουλέψει όα μέρα τθα χούρα δίπα τον άτςhωπο σι  

Να μόλει τ’αργά να σιάξει τα ζώα , μουάρι, όνε, αιγίδε,κούε κατσιούα, 

Να ζάει τα βρύση να φέρει ύο ζαουτά με τα κουνία .

Να ανάψει ταν ικχάρα , 

Να σιάξει αργακινέ σhωμό για όλοι. 

Απέ όλοι φάνει να ξεθρεμούει . 

Απέ όλοι κιούψωει , να πρέτσει, τσουράπια, φανέλε, ζιλέδε τσαι όα τα μάλλινα, Να πιςhαματούει…. να νέει.. 

. Όα πφι ανανέγκα παρατάνου σε καθημερινά βάση ..

Τθο ενδιάμεσε να ποι μπουγάδα …. Να ζυμούει .. 

Δουλείε τα χούρα . 

Να σκάψει το Χινόπωρε το καμάκι .. 

να μαζούει ελίε, χαρούπια … 

Να ζάει για βοτάνισμα…να μπάλωει τα κουτσερά ….Να σερίτσει …

να αωνεί , να λιχινίσει Να κχρίσει το φαέ ,τσαι τα κουτσερά . 

Το τσυριούτερε … πρεσσοί βολαί οι γουναίτσε του τότθε ίγκιαει γεννούντε μοναχέ σου ,τσαι οι  άλλοι οι πιο τυχερέ τα τσέα με νία Μανή να σι βοηθεί , γκανία τότθε σε νοσοκομείε … 

…… Καλε ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά .. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

………………………………

—Η πρώτη στο ξύπνιο , να συμμαζέψει το σπίτι να σκουπίσει . 

—Να φτιάξει πρωινό για τα παιδιά 

— α ζεστάνει νερό να νιφτούνε ( πλυθούνε) όλοι .. 

—Να ετοιμάσει τα παιδιά της για το σχολείο 

—Να φτιάξει μεσημεριανό να πάρουν τα παιδιά μαζί τους στο σχολείο

— Να φτιάξει το ταγάρι να πάρουν με τον άντρα της στο χωράφι . 

—Να ταΐσει τις κότες, τα ζώα όλα, να αρμέξει την ή´ τις κατσίκες ή´ τις προβατίνες … 

—Να πάει με τα πόδια στο χωράφι να βοηθήσει τον άντρα της .

—Να φορτωθεί την νανάκα εάν είχε παιδί . 

— Να δουλέψει όλη την ημέρα δίπλα στον άντρα της . 

—Να έρθει το βράδυ να φτιάξει τα ζώα ,μουλάρι, γαϊδούρι,κατσίκες, σκύλο, γάτα , 

— Να πάει στη βρύση να φέρει νερό φορτωμένη την στάμνα . 

—Να αναλ ει την φωτιά .

—Να φτιάξει βραδυνό φαγητό για όλους .. 

—Αφού όλοι φάνε να ξεθρεμίσει… 

—Αφού όλοι κοιμηθούν να πλέξει,κάλτσες, φανέλες,ζιλέδες, και όλα τα μάλλινα. Να μπαλώσει να γνέσει . 

— Όλα που ανέφερα πάρα πάνω σε καθημερινή βάση . 

—Στο ενδιάμεσο να κάνει μπουγάδα… να ζυμώσει .. 

—Δουλειές του χωραφιού 

Να σκάψει το φθινόπωρο στο όργωμα . 

Να μαζέψει ελιές χαρούπια .. 

Να πάει για βοτάνισμα, να βγάλουν τα όσπρια , να θερίσει, να αλωνίσει, να λιχνίσει, Να πλύνει το σιτάρι και τα όσπρια 

Το κυριότερο.. πολλές φορές οι γυναίκες του τότε γεννούσαν μόνες τους, και οι άλλες οι πιο τυχερές με μια μαμή στο σπίτι να βοηθήσει.. 

Καμμιά τότε στο νοσοκομείο …. 

…..,,Καλό ξημέρωμα ,όμορφο πρωινό ……. 

…………. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *