ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

Πέφτα τσαι Παράστσι 22–23 του Απρίλη2021: α Τσακωνοπαρέα 

Α αρβώνα τα Μεταξού,  ταρ Ελένη Μάνου 

Έκανε α μέρα ταρ αρβώνα τα Μεταξού. Αφού εμαζούτθαει τσαί του δύου τσέλε, πρώτα από ταν τσέα τα νυίθη,  α μάτη σι, α αϊθά σι τσαί οι άλλοι συντζενήδε θα ζάνι να επιστσεφτούνι το γαμπρέ. Θα ν’άροη μαζί σου τσαί ταν κόπια, το χαρκί πφη θα γράφη τσι είνι δίντε για προίκα. Τθαν τσεα του γαμπρού ένα στενέ συντζενή τα νυίθη θα ν’άρη να νι σβαίση για να νιάνη όλοι οι συντζενήδε του γαμπρού. Αφού νι σβαίση ο γαμπρέ θα νι υπογράψη τσαί θα νι απολύωη κίσου τθαν τσέα τα νυίθη. Οπά ένι αντεχουμένα α νυίθη νάμου με του θιλενάδε σι. Ετήνε πφη θα αποσούη ταν υπογραφτά κόπια θα ν’άρη από τα νύιθη γλυκό τσαί ασήμουμα. Αργούτερα τάνου τθαν κόπια ήγκιαει φκιάντε το πζοικοχάρκι τσαί άμα γκανένα έκι ψευκίζου ήγκιαει έχουντε ταν κόπια για βεβαίουση. Αφου ο γαμπρέ υπεγράβε ταν κόπια οι γουναίτσε από το σόι του γαμπρού είνι μπαήντε να τσεράνι το σόι τα νύιθη, λικούμι κυλιχτέ τθο χαρκί με κοτσινά κωνά, γλυκό τα μύσhα, μαστίχα πιοτέ. Αμα τσεραθούνι όλοι οι τα τσελή του γαμπρού θα ν’άρωι πιοτέ τα χέρα να ζάνι τθον οντά να χαιρεκίσωι το συμπεθεζίε: « Συμπεθέζοι καούρ εκοκιάτε, να ζήωη νάμου τα καμπζία τσαί τθα πηδέλοιπα τσαί τθουρ εγγόνου. Έτρου όλοι θα ευτσυθούνι. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι ταν άβα βδημά το γιούζισμα.

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ η Τσακωνοπαρέα 

Η αρρεβώνα της Μεταξίας, ανταλλαγή επισκέψεων, της Ελένης Μάνου.

Ήρθε η μέρα της αρραβώνας της Μεταξίας. Αφού εμαζεύτηκαν και στα δυο σπίτια, πρώτα από το σπίτι της νύφης, η μητέρα της, η αδερφή της και οι άλλοι συγγενείς θα πάνε να επισκεφτούν το γαμπρό. Θα πάρουν μαζί τους και την κόπια, το χαρτί που θα γράφη τι δίνουν για προίκα. Στο σπίτι του γαμπρού ένας στενός συγγενής της νύφης θα πάρη να την διαβάσει για να ακούσουν όλοι οι συγγενείς του γαμπρού. Αφού την διαβάσει ο γαμπρός θα ήταν υπογράψει και θα την στείλουν πίσω στο σπίτι της νύφης. Εκεί περίμενε η νύφη με τις φιλενάδες της. Εκείνος που μετέφερε την υπογεγραμμένη κόπια θα πάρει από τη νύφη γλυκό  και ασήμωμα. Αργώτερα πάνω στην κόπια έφτιαχναν το προικοχάρτι  και αν κανένας ψεύτιζε είχαν την κόπια για βεβαίωση. Αφού ο γαμπρός  υπέγραψε την κόπια οι γυναίκες από το σόι του γαμπρού βγαίνουν να κεράσουν το σόι της νύφης, λουκούμι τυλιγμένο στο χαρτί με κόκκινη κλωστή, γλυκό του κουταλιού, μαστίχα πιοτό. Όταν κεραστούν όλοι,  οι του σπιτιού του γαμπρού θα πάρουν πιοτό στο χέρι να πάνε στη σάλα να χαιρετίσουν το συμπεθεριό: « Συμπεθέροι καλώς κοπιάσατε, να μας ζήσουν τα παιδιά, και στα υπόλοιπα ή στα εγγόνια. Έτσι όλοι θα ευχηθούν. 

Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι την άλλη εβδομάδα το γύρισμα, η επιστροφή.  

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *