ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Πέφτα τσαι Παράστσι 21–22 του Νοέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονέ #69 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Ο Θεό να βάλει τα χέρα σι παππού αλλά τσαι ο άντρωπο ένι πρέπουντα να ποι κάτσι … 

— Ναι καμπτζί μι  α φύση ένι πρέπουντα να φυατθεί τσαι να προσεχτεί από τον άντρωπο . 

— παππού μι παλιά όα τα τα πράματα πφι έτθαει αναιμούκχουντε ίγκιαει λύντα τσαι τα πλέτερα ίγκιαει γινούμενα λίπασμα . 

— καμπτζί μι του παλαιοί χρόνου τα πλέτερα πράμματα ίγκιαει φκειασκούμενα από υλικά παρτά από τα φύση 

— αφού ίγκιαει έχουντε τσαι πράμματα σιδερένια 

— το σίδερε καμπτζί μι σα πρώτε υλικό ένι ερικχούμενε τθα φύση 

τσαι με το τσαιρέ άμα αναιμουϊθεί τθο χώμα ένι σκουρήντα τσαι ένι αλοιουκχούμενε . 

— Δηλαϊδή  ταν ατςhά  καταστροφή τσαι ζηνία νι είνι ποίντα τα πλαστικά … 

— Σιάτη μι τα πλαστικά τσαι ένταει όα τα φάρμακα είνι δηλητηριάζουντα ταν ιγής τσαι ότσι ένι θυτρούκχουντα ένι δηλητηριαστέ … 

 —Ένταει μόνιου  είνι ποίντα τα ζηνία ; 

Κα συνταχινά σε όλοι νάμου ..

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

——————————————————————

—Ο Θεός να βάλει το χέρι του που αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι …

—Ναι παιδί μου η φύση πρέπει να φυλαχτεί και να προσεχτεί από τον άνθρωπο . 

—Παπού παλιά όλα τα πράγματα που πετάγατε έλιωναν και τα τα περισσότερα γίνονταν λίπασμα . 

—παιδί μου τα παλιά χρόνια τα περισσότερα πράγματα φτιάχνονταν από υλικά παρμένα από την φύση . 

— αφού είχαν  και πράγματα σιδερένια .. 

— Το σίδερο παιδί μου σαν πρώτο υλικό βρίσκεται στην φύση και με τον καιρό άμα και πεταχτεί στο χώμα σκουριάζει και αλλοιώνετε . 

— Δηλαδή  την μεγάλη ζημιά την κάνουν τα πλαστικά . 

— Κορίτσι μου τα πλαστικά και όλα αυτά τα φάρμακα δηλητηριάζουν τη γή και ότι φυτρώνει είναι δηλητηριασμένο 

— Αυτά μόνο κάνουν  την ζημιά ; 

…………Καλό πρωινό σε όλους μας …………. 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *