ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΠΑΡΑΣΤΣΙ 26 του Αμάη 2017.
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
( κάτσι ένει γινούμενε ) του ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

Κατσι ένει γινούμενε , κάτσι ένει τον αέρα
Κάτσι για τα τασακώνικα , ε’νίου κάθε μέρα

Επίσκεψη το ιντερνέτ τσε το YouTube εζάκα
Τθο φεισμπούκ κολέγοι μη , τα γρούσα νάμου ενιάκα

Έκει πρεσιου ευχάριστε ,πρεσιού με αρεσήτθε
Τζε εμου να ζάτε θίλοι μοι τσε μη χασοημερήτε

Να μην αλικογκίσετε δρανήτσετε οράτε
Δασκά Γιωργία τσε παππα , Τσακώνικα να νιάτε

Οράκα τα παρέα μη , απ’ το σκάιπ νιε οράκα
Τσε εχαρήκα ιδιαίτερα Τσακώνικα πφε ‘νιάτα

Να έτθε όλοι πρεσιου κα , να έτθε κα παρέα
Να έμε πάντα ΑΓΑΠΗΤΟΙ ,ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *